Thông báo về Trại viết 2019

Ngày đăng: 11:07 09/08/2019 Lượt xem: 2.428
        HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                Số:  99 /HVHNTTS                                                         
                                                                     Hà Nội, ngày  6   tháng  8    năm 2019
 
                                   THÔNG BÁO  
             VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRẠI VIẾT NĂM 2019
 

                            Kính gửi:  Các đồng chí hội viên
 
     Nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về viết văn, làm thơ, làm báo cho hội viên; thực hiện chương trình công tác của Đại hội Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn lần thứ Nhất (2017- 2021). Hội nghị Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn sáng 26/7/2019 đã quyết định tổ chức Trại viết năm 2019:
       Thời gian: Từ ngày 1 đến 7/10/2019.
       Số lượng: 34 người (trong đó có 4 cán bộ phụ trách Trại và 30 trại viên).
       Địa điểm: Nhà khách Thanh niên Đồ Sơn, thuộc Khách sạn Khăn Quàng Đỏ Trung ương Đoàn tại Bãi I, Đồ Sơn, Hải Phòng.
    Các Trại viên được: Nhà thơ Hữu Thỉnh, (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam), nhà văn Khuất Quang Thụy (Tổng Biên tập báo Văn nghệ), nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, nhà văn Phạm Hoa và nhà báo - nhà văn Phạm Thành Long giới thiệu, trao đổi về những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ.
      Trong thời gian Trại viết, các Trại viên sẽ có thời gian sáng tác và trao đổi tác phẩm với các nhà văn, nhà thơ; có buổi giao lưu với các văn nghệ sĩ thuộc Hội Văn học nghệ thuật TP. Hải Phòng (hoặc đi thực tế)…
      Phụ trách Trại viết: Đồng chí Chủ tịch Hội (Phạm Thành Long) cùng 2 đồng chí Phó Chủ tịch Hội (Nguyễn Hữu Quý và Phạm Hoa) và đồng chí Phạm Sinh (Ủy viên Ban Kiểm tra Hội) trực tiếp phụ trách Trại viết này.
      Tiêu chuẩn: Các hội viên được chọn dự Trại viết năm nay tự túc việc đi đến và về. Hội chịu trách nhiệm việc ăn, nghỉ và tổ chức học tập, hoạt động trong thời gian của Trại viết.
Trân trọng thông báo tới các hội viên Hội VHNT Trường Sơn cả nước và tiếp tục đăng ký với Thường trực Hội VHNT Trường Sơn (qua email: thanhlong1949@gmail.com).

        Thời gian đăng ký hết ngày 31/8/2019.
 
Nơi nhận:                                                         TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
- Như kính gửi;                                                                 Chủ tịch
- Thường trực Hội                                                                 
- Lưu VPHội, Ban TT-TĐ                  
                                                                        NB-NV PHẠM THÀNH LONG
                                                                                           (Đã ký)


tin tức liên quan