Quy định về thi đua - khen thưởng của TƯ. Hội

Ngày đăng: 05:58 08/08/2017 Lượt xem: 1.441

 

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯƠNG SƠN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ T NAM

  ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – tự do – hạnh phúc

      Số:  78 / QĐ – TWH                                  Hà nội, ngày  11 tháng 10 năm 2015

 

                                       QUY ĐINH

Công tác thi đua, khen thưởng

trong Hội Truyền thống Trường Sơn

Đường Hồ Chí Minh Việt Nam

 

Căn cứ luật thi đua, khen thưởng và Nghị định 65/2014/NĐ – CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ về thi hành một số điều sửa đổi, bổ sung của Luật TĐ, KT  năm 2013;

Căn cứ Điều lệ Hội TTTS – Đường HCM Việt Nam và thực tiễn tổ chức và hoạt động của Hội;

Để thống nhất công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Hội, đưa việc quản lý, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua của Hội vào nền nếp thường xuyên, hiệu quả, Thường trực Trung ương Hội quy định công tác Thi đua, khen thưởng như sau:

 

   I. CÔNG TÁC THI ĐUA

       1. Mục tiêu thi đua

        Động viên tổ chức, hội viên phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hung trong giai đoạn mới, thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động; Thi đua thực hiện nghị quyết của Đảng, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng tích cực các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, đời sống hội viên ngày càng tốt hơn.

      2. Đối tượng thi đua:

 Các tổ chức và hội viên của Hội TTTS – ĐHCM Việt Nam trong cả nước.

      3. Tổ chức thi đua:

         - Thi đua thường xuyên; Thi đua đột xuất.

 -  Thi đua thực hiện các cuộc vận động, cuộc thi mang tính chuyên đề.

     4. Nội dung, tiêu chuẩn thi đua:

         a. Đối với tổ chức:

         - Xây dựng tổ chức mạnh, giáo dục vận động hội viên tốt

         Làm tốt công tác củng cố, phát triển Hội và hội viên; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cơ quan có quy chế làm việc và thực hiện tốt quy chế, nền nếp sinh hoạt, nội bộ đoàn kết thống nhất, hội viên gương mẫu thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm pháp luật.

        - Hoạt động truyền thống tốt

          Có nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; vận động hội viên giữ gìn, phát huy phẩm chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Trường Sơn, Bộ đội Cụ Hồ; hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”. Số hộ nghèo, cận nghèo năm sau giảm hơn năm trước.

         - Hoạt động tình nghĩa tốt

           Phát huy tốt nội lực và vận động các nguồn lực xã hội, tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, tri ân các đối tượng người có công, giúp đỡ các gia đình hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định và nâng cao đời sống.

          - Xây dựng được mối quan hệ tốt với địa phương

          Chủ động quan hệ tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương, được địa phương ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng tổ chức và hoạt động. Uy tín, vị thế xã hội của Hội không ngừng nâng cao.

        b. Đối với cá nhân

          - Gương mẫu thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, cuộc vận động của địa phương,  đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

           - Tích cực đóng góp công sức xây dựng Hội, chấp hành nghiêm Điều lệ, quy chế hoạt động của Hội, nhiệt tình tham gia các hoạt động truyền thống, tình nghĩa của Hội và địa phương.

        5- Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả và sơ kết, tổng kết thi đua

        Từng năm Trung ương Hội và các Hội, Ban Liên lạc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua và tiến hành sơ kết, tổng kết, khen thưởng phong trào thi đua.

 

    II. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

        1. Đối tượng khen thưởng:

           - Các tập thể, cá nhân thuộc Hội TTTS – ĐHCM Việt Nam có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội.

          - Các tổ chức, cá nhân khác đóng góp tích cực trong xây dựng tổ chức và hoat động của Hội.

        2. Khen thưởng, hình thức khen thưởng

            a. Khen thưởng:

           - Khen thưởng hằng năm vào dịp tổng kết công tác năm ở từng cấp.

           - Khen thưởng đột xuất khi tập thể cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

           - Khen thưởng nhân kỷ niệm năm tròn, năm chẵn (5 năm, 10 năm…) ngày thành lập, ngày truyền thống của Hội hoặc đơn vị.

           - Khen thưởng đối ngoại (vinh danh các tổ chức, cá nhân đã đồng hành giúp đỡ tích cực, hiệu quả đối với Hội).

         b. Hình thức khen:

          - Tặng Cờ Thi đua cho tập thể (Hội, BLL có thành tích xuất sắc nhất năm…).

          -  Tặng Bằng khen, Giấy khen cho tập thể, cá nhân.

      3. Cấp khen thưởng và tỷ lệ khen

         a. Trung ương Hội:

          * Có  các  hình thức khen thưởng: tặng Cờ,  Bằng khen, Giấy khen.

          Căn cứ vào thực tiễn, hằng năm TƯ. Hội xét tặng Cờ “Hội, BLL có thành tích xuất sắc nhất năm…” và tặng Bằng khen cho các Hội, BLL, Cơ quan, cá nhân thuộc TƯ. Hội  có thành tích xuất sắc trong xây dựng Hội và tổ chức các hoạt động (TW Hội sẽ có hướng dẫn mức khen cụ thể theo từng năm).

        - Tặng Bằng khen cho các Hội, BLL, Cơ quan nhân kỷ niệm ngày truyền thống, có thành tích xuất sắc.

        - Tặng Bằng khen cho các Hội, BLL không trực thuộc TƯ. Hội khi có thành

tích đột xuất.

 

         - Tặng Bằng khen hoặc các hình thức vinh danh khác cho các tổ chức, cá

nhân trực tiếp giúp đỡ, tài trợ cho các hoạt động của TƯ. Hội (khen đối ngoại).

        -  TƯ. Hội đề nghị cấp trên khen khi có thành tích và theo nhiệm vụ.  

        -  Những Hội, BLL, đơn vị không thực hiện chế độ báo cáo, hoạt động không rõ nét thì không khen. Hội, BLL, Đơn vị được khen thì cán bộ chủ trì mới được xét khen.

      -  Những Hội, BLL hoạt động tốt, cần động viên phong trào, muốn đề nghị khen thêm ngoài số lượng quy định, TW Hội xem xét khen nhưng đơn vị đề nghị phải tự bảo đảm kinh phí.

      -  Các cơ quan, Trung tâm trực thuộc TƯ.Hội do tính chất hoạt động và số lượng hội viên ít nên vận dụng khen cho phù hợp.

      - Trung ương Hội bảo đảm một phần tiền thưởng và các Hội, BLL bảo đảm một phần tiền thưởng đối với các hình thức khen do TW Hội quyết định khen.

       b. Các Hội, BLL trực thuộc Trung ương Hội

       -  Được tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tổ chức thành viên và cá nhân. Tỷ lệ khen, mức thưởng do từng Hội, BLL tự quy định.

       -   Tất cả các Hội, BLL đều có quyền khen thưởng theo thẩm quyền; các Hội, BLL chưa đủ điều kiện khen (chưa có dấu), thì vận dụng khen bằng hiện vật hoặc hình thức phù hợp. Trường hợp thật sự tiêu biểu về thành tích thì đề nghị TƯ. Hội khen.

       - Các Hội, BLL thực hiện khen đối ngoại và đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban, ngành địa phương khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

  III.  QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ KHEN.

     1.  Quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen

        - Việc xét khen phải bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, được sự nhất trí đồng thuận đề nghị từ dưới lên và phải thông qua Hội đồng thi đua, Ban Thường trực, Thường vụ theo quy chế làm việc.

        -  Khi đề nghị khen, đơn vị phải báo cáo bằng công văn kèm theo danh sách các tập thể, cá nhân được khen, ghi đầy đủ các thông tin (theo mẫu của TƯ.Hội)

      2 . Thời gian báo cáo khen thưởng.             

         - Báo cáo khen thưởng nhân kỷ niệm ngày truyền thống năm tròn, năm chẵn,  trước ngày kỷ niệm một tháng.

         - Khen thưởng đột xuất phải báo cáo kịp thời.

 

      Trên đây, là Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường HCMVN; quá trình tổ chức thực hiện có điểm nào chưa phù hợp, đề nghị các Hội, BLL phản ánh kịp thời để TƯ. Hội tiếp thu, sửa đổi.

          Quy định này thực hiện từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận :                                                                                           CHỦ TỊCH

-Các Hôi, BLL T/thuộc:

-T/trực TW Hội;

-Ban TT-TĐ TWH;

- Lưu VP.

                                                                                                    Thiếu tướng Võ  Sở