Nội dung phối hợp giữa BĐ12 và Hội Trường Sơn về chính sách.

Ngày đăng: 08:14 09/08/2017 Lượt xem: 1.250

 

BINH ĐOÀN 12

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

 
   
                         Số: 41/CV-LT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                        Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2015

 

 

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Giữa Binh đoàn 12 và Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường HCM Việt Nam

 

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Căn cứ kết luận của Thiếu tướng Đỗ Giang Nam, Tư lệnh Binh đoàn 12, tại buổi làm việc giữa Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 và Lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam ngày 12/01/2015.

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam thống nhất với Binh đoàn 12 chương trình nội dung phối hợp giải quyết chính sách tồn đọng đối với Bộ đội Trường Sơn như sau:

 

I. Nội dung gồm các công việc sau:

1- Về Liệt sĩ: Xem xét đơn thư kiến nghị của thân nhân gia đình các cán bộ, chiến sĩ chết sau ngày 30/4/1975 chưa được xác nhận Liệt sĩ do các hoàn cảnh khác nhau.

    Về tìm mộ Liệt sĩ: Căn cứ các tài liệu lưu trữ, các nhân chứng, đơn vị cũ để xem xét cụ thể, có biện pháp giúp các gia đình thân nhân Liệt sĩ theo hướng dẫn của trên.

2- Về các quân nhân bị thương chưa được xác nhận Thương binh.

3- Về chính sách đối với dân công hỏa tuyến phục vụ ở chiến trường 559.

4- Về khen thưởng Huân huy chương các loại trong chiến tranh.

5- Về các thủ tục xác nhận quân nhân có thời gian chiến đấu, công tác tại chiến trường Trường Sơn.

6- Hoạt động tình nghĩa.

 

II. Phân công nhiệm vụ phối hợp:

 

Binh đoàn 12 và Hội Truyền thống Trường Sơn thống nhất giao cho các cơ quan:

1- Binh đoàn 12 giao Phòng Quân lực và Phòng Chính trị:

a - Cung cấp các tài liệu chính sách hiện hành cho Ban Chính sách của Hội.

b - Nắm lại số đơn thư kiến nghị của các đối tượng thuộc các nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6.

c - Nghiên cứu, phân loại từng loại nội dung, đề xuất hướng trả lời cho các đối tượng.

d - Trao đổi các nội dung a, b, c, d với Ban Chính sách Hội Truyền thống Trường Sơn.

* Ban chính sách là cơ quan chịu trách nhiệm chung để trao đổi với Ban chính sách Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn.

* Phòng Quân lực xác nhận địa bàn hoạt động của các đơn vị theo dải mã phiên hiệu đơn vị liên quan thủ tục chính sách chất độc hóa học.

* Ban Tuyên huấn xác nhận về khen thưởng (căn cứ tài liệu lưu trữ xác nhận số đã được khen và số chưa được khen, hướng dẫn cho đối tượng kê khai theo quy định).

 

2) Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh giao cho Ban chính sách:

a - Nắm chính sách các thời kì, trao đổi với Ban Chính sách Binh đoàn 12, thống nhất hướng dẫn các Hội, Ban liên lạc truyền thống các tỉnh, thành, ngành, đơn vị. Đối với các đối tượng cần xem xét, xác nhận thì lập danh sách kèm theo hồ sơ gửi cho cơ quan chức năng ở địa phương và báo cáo về Hội.

b - Tổng hợp đơn thư của các đối tượng, phân loại, trao đổi với Ban Chính sách Binh đoàn.

c - Làm chức năng tư vấn, phối hợp với Ban Chính sách Binh đoàn, làm việc với các cơ quan nhà nước về các trường hợp cần được xác nhận liệt sĩ, thương binh, bệnh binh... theo chính sách hiện hành.

 

III. Tổ chức thực hiện:

- Ban Chính sách Hội Truyền thống Trường Sơn hướng dẫn Hội (Ban liên lạc) các tỉnh, thành, ngành, đơn vị xong trong tháng 4/2015. Các Hội, Ban liên lạc có đơn kiến nghị gửi về Trung ương Hội trước 30/4/2015.

- Ban Chính sách Binh đoàn 12 căn cứ số đơn kiến nghị hiện có tổng hợp cụ thể.

- Từ 5/5 - 31/5/2015, Ban Chính sách Binh đoàn 12 và Ban Chính sách Hội làm việc thống nhất để đầu tháng 6 báo cáo Lãnh đạo Binh đoàn và Lãnh đạo Hội.

 

T/M BỘ TƯ LỆNH BINH ĐOÀN 12

 

Đã ký

 

Thiếu tướng Đỗ Giang Nam

 

 

T/M BCH HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG HCM VIỆT NAM

 

Đã ký

 

Thiếu tướng Võ Sở