Kế hoạch công tác năm 2015 của Ban Tuyên truyền Thi đua.

Ngày đăng: 08:17 09/08/2017 Lượt xem: 1.890

 

   HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BAN TUYÊN TRUYỀN - THI ĐUA  

        Số:       /HTTTS-ĐHCMVN                                                         

                                                     Hà Nội, ngày  5   tháng  1  năm 2015

 

     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2015

       (Đã được Hội nghị Thường trực TƯ. Hội thông qua ngày 9/3/2015)

 Căn cứ Chương trình công tác của TƯ. Hội năm 2015, Ban Tuyên truyền – Thi đua xây dựng kế hoạch công tác của Ban năm 2015 như sau:

1-    Tiếp tục đôn đốc, triển khai tốt 2 cuộc thi: “Lục bát Trường Sơn” và “Gương sáng Trường Sơn”.

        + Nhắc các địa phương triển khai tới hội viên;

        + Nắm tình hình triển khai của các địa phương từng quý để tổng hợp báo cáo Thường trực;

        + Đọc và chọn lọc, biên tập để công bố những tác phẩm có chất lượng đăng trên Web;

        + Triển khai việc khai thác tài trợ cho cuộc thi;

        + Làm thủ tục để xin tài trợ in sách từ 2 cuộc thi: Đăng ký sách tài trợ; tổng hợp số lượng đăng ký mua sách của các tác giả có bài đăng sách;

        + Làm lịch triển khai việc chấm, chọn giải, công bố trao giải, in sách và triển khai một số công việc tiếp theo (tháng 11/2015 xong);

2- Viết bài phát biểu 40 năm Chiến thắng (Mẫu) để các đơn vị căn cứ làm tài liệu tuyên truyền ở cơ sở.

Xong vào cuối tháng 3/2015. Công bố trên Web và gửi về địa phương đầu tháng 4/2015.

3- Hướng dẫn công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2015.

4- Viết đề cương cuốn sách ảnh Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam 5 năm (2011 -2016). Sách dày khoảng 50 trang, khuôn khổ 20cm x 20cm, in 4 màu ( tập hợp những hình ảnh chọn lọc các hoạt động tiêu biểu của Hội và Hội, BLL các địa phương). Xong bản thảo vào tháng 3/2016. Xuất bản vào dịp 57 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, tháng 5/2016.

5- Viết đề cương xây dựng một bộ phim dài 60 phút tóm lược các hoạt động chính của TƯ. Hội và Hội địa phương của nhiệm kỳ thứ nhất (2011-2016). Tháng 12/2015 xong. Tháng 4/2016 dàn dựng xong, in đĩa hình phát rộng rãi tại cơ sở và chiếu tại Đại hội II.

6- Tháng 11/2015, làm xong kế hoạch hoạt động tuyên truyền thi đua năm 2016 trình Thường trực.

7- Làm kế hoạch in và phát hành lịch của Hội năm 2016 nhân sự kiện Đại hội nhiệm kỳ II (báo cáo đề cương chi tiết trình Thường trực TƯ. Hội phê duyệt và xin giấy phép xuất bản. In và phát hành Lịch từ 15/12/2015. Phương án: Lịch 1 tờ. Quý I/2015 Thường trực duyệt để triển khai: Chụp ảnh mẫu, lên maket, đăng ký số lượng và phát hành.

8- Làm Đề án xuất bản tờ tin Trường Sơn, dự kiến: 52 trang cả bìa, khuôn khổ 15x20cm. Dự kiến số đầu tiên ra mắt ngày 1/10/2015. Trình đề án Thường trực vào cuối tháng 3/2015 để thông qua Ban Thường vụ.

9- Viết bổ sung để hoàn chỉnh Đề án “Đồi Công viên Hoa Trắng” trình Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thực hiện cuối tháng 3/2015.

 

 

Nơi nhận:                                                                               TM. BAN TTTĐ

Như kính gửi;                                                                        Trưởng ban

- Thường trực Hội

- Lưu VPHội                  

                                                                                   Đại tá, Nhà văn PHẠM HOA