Hướng dẫn tổ chức đợt thi đua "Tỏa sáng Trường Sơn"

Ngày đăng: 11:10 28/04/2018 Lượt xem: 1.276
 HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số : 208 / HD- HTS                                   Hà Nội, ngày 25  tháng  04  năm 2018   
                                     
HƯỚNG DẪN
Tổ chức thực hiện phong trào thi đua mừng kỷ niệm 60 năm
Ngày mở Đường Hồ Chí Minh – Ngày Truyền thống
Bộ đội Trường Sơn ( 19/5/1959 – 19/5/2019 )
 
        Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nội dung, chương trình công tác đại hội, đại biểu toàn quốc Hội Trường Sơn Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021 đã xác định và tổ chức tốt phong trào thi đua lập thành tích mừng kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh, Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019), gọi tắt là “Phong trào thi đua mừng kỷ niệm 60 năm”. Thường trực Hội TSVN yêu cầu các Hội thành viên, Ban liên lạc ( BLL) đơn vị truyền thống, trung tâm, câu lạc bộ và cơ quan ( Gọi tắt là các Hội, BLL, Cơ quan, Đơn vị ) tổ chức tốt phong trào thi đua, với mục đích, yêu cầu, nội dung sau:
       I. Mục đích, yêu cầu
          - Tổ chức được nhiều hoạt động thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, động viên các tập thể, cá nhân kế thừa, phát huy truyền thống Trường Sơn, xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động truyền thống và nghĩa tình có hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống. Tham gia thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.
         - Tổ chức thi đua chặt chẽ, bám sát chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động của Hội, đơn vị, gắn với các phong trào, cuộc vận động ở từng địa phương, của Ủy ban MTTQ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực tế. Sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời, nhân rộng  gương người tốt, việc tốt.
         II. Nội dung thi đua
        1. Đối với tổ chức (Các hội, BLL, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội)
        1.1. Xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả
        -  Các hội, BLL, cơ quan, đơn vị trực thuộc làm tốt công tác củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức, nâng cao trách nhiệm, năng lực cán bộ và phát triển hội viên; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, các Hội, cơ quan, đơn vị thực sự đoàn kết, đồng thuận, gắn bó tình đồng chí, đồng đội; có quy chế làm việc và thực hiện tốt quy chế; có nền nếp, chế độ hoạt động nghiêm túc. Làm tốt công tác quản lý, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng điều hành thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các Tỉnh hội, Huyện hội và các cơ quan, đơn vị.
    - Với từng hội viên: Gương mẫu thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình công tác Hội, không vi phạm pháp luật, Điều lệ, Quy chế. Tích cực, chủ động, gương mẫu thực hiện Cuộc Vận động “Hội viên Trường Sơn làm kinh tế giỏi, xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống” và các cuộc vận động, chương trình, kế hoạch công tác do địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động, góp phần xây dựng cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể vững mạnh, quê hương giàu đẹp.
       1.2.  Hoạt động truyền thống tốt
      - Có nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ giữ gìn, phát huy truyền thống anh hùng của bộ đội, TNXP, DCHT, những người đã từng chiến đấu, công tác trên tuyến Trường Sơn, phát triển truyền thống cao đẹp đó trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
     - Những địa phương có liên quan đến di tích: Chủ động đề xuất và phối hợp tham gia giữ gìn, tôn tạo, xây dựng các di tích, địa danh lịch sử Trường Sơn (đối với các địa phương có liên quan đến di tích) ở trong nước và ở nước ngoài. Tổ chức viết bổ sung lịch sử cách mạng truyền thống Trường Sơn, tiếp tục sưu tầm hiện vật, hiến tặng kỷ vật chiến tranh...
     - Thực hiện tốt việc tuyên truyền về lịch sử cách mạng truyền thống Trường Sơn, phối hợp chỉ đạo, biên soạn tài liệu tuyên truyền; từng Hội, đơn vị tổ chức tọa đàm, hội thảo, nói truyện chuyên đề về truyền thống anh hùng của bộ đội và các lực lượng trên tuyến Trường Sơn.
     - Tổ chức tốt các hoạt động văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, viết vẽ, sáng tác và hát về Trường Sơn. Từng khu vực tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao. Triển khai thật tích cực cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn”, sáng tác và đọc thơ về Trường Sơn, tạo ra đời sống tinh thần phong phú, vui tươi, lành mạnh ở cơ sở.
     - Tích cực tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động do địa phương và Ủy ban MTTQ phát động, nhất là Cuộc vận động “Xóa đói, giảm nghèo”, “ Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng đời sống văn hóa”  góp phần xây dựng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể vững mạnh, quê hương giàu đẹp, khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc.
     - Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cộng tác viên Trang Thông tin Điện tử và Bản tin Trường Sơn; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình trang trại, doanh nghiệp, câu lạc bộ sản xuất, phát triển kinh tế tiêu biểu, hiệu quả. Chủ động phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm rõ truyền thống anh hùng, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, quyết tâm chiến đấu giành thắng lợi của bộ đội và các lực lượng trên tuyến Trường Sơn trong những năm chiến tranh ác liệt và sự phấn đấu vươn lên trong giai đoạn cách mạng mới.
        1.3.  Hoạt động nghĩa tình tốt
          - Từng Hội, BLL, Cơ quan, Đơn vị phát huy tốt nội lực và vận động các nguồn lực xã hội, tổ chức các hoạt động nghĩa tình, tri ân các liệt sỹ Trường Sơn, người có công, thương binh, bệnh binh; từng Hội, cơ quan, đơn vị có những việc làm cụ thể giúp đỡ hội viên Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách ở địa phương; chú trọng ủng hộ hội viên ở những nơi bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Nhân ngày tết, ngày lễ các hội tổ chức thắp hương tri ân các liệt sỹ đang an nghỉ ở các nghĩa trang liệt sỹ của địa phương và trên tuyến Trường Sơn.
          - Giúp đỡ, hướng dẫn về thủ tục đối với các đồng chí, đồng đội đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công tác trên tuyến Trường Sơn, nay chưa được hưởng chế độ, để có điều kiện báo cáo, đề đạt với cấp có thẩm quyền làm các thủ tục hưởng chế độ phụ cấp theo các văn bản hướng dẫn của trên và nghị định của Chính phủ;
           - Từng Hội, BLL, cơ quan, đơn vị rà soát nắm chắc các đối tượng chính sách là hội viên Trường Sơn, đặc biệt hội viên là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, để có kế hoạch giúp đỡ, thăm hỏi, động viên. Lựa chọn những trường hợp khó khăn nhiều hơn báo cáo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và Trung ương Hội, Hội Nữ CSTS, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ, nhất là về nhà ở. Mỗi Hội cấp tỉnh phấn đấu ít nhất tặng từ 1-2 nhà; tặng từ 5-7 sổ tiết kiệm; thăm hỏi, tặng quà từ 15-30 hội viên. Hội ở các đơn vị truyền thống, phấn đấu ít nhất tặng  01 nhà, tặng từ 3 - 5 sổ tiết kiệm, thăm hỏi, tặng quà từ 15-20 hội viên. Yêu cầu hỗ trợ, tặng quà đúng đối tượng, thủ tục chặt chẽ.
         - Động viên các doanh nghiệp, doanh nhân Trường Sơn ủng hộ Quỹ “ Nghĩa tình Trường Sơn” qua hoạt động nhắn tin và các hoạt động khác.
        1.4.  Xây dựng  mối quan hệ với địa phương tốt
        - Từng Hội, BLL, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng quan hệ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở địa phương; phối hợp tổ chức các hoạt động, gương mẫu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động, góp phần xây dựng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể vững mạnh, quê hương giàu đẹp.
        - Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, ủng hộ về chủ trương, biện pháp và tạo điều kiện về cơ sở vật chất xây dựng tổ chức và triển khai các hoạt động của Hội.
        - Thường vụ, Thường trực Hội, BLL đoàn kết tốt, uy tín, vị thể xã hội của hội không ngừng nâng cao.
        1.5. Xây dựng quỹ Hội và phát triển kinh tế tốt
           - Các Hội, BLL, cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực làm tốt công tác vận động tài trợ, đóng  góp quỹ Hội. Tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, dịch vụ có thu để tạo kinh phí hoạt động lâu dài, ổn định.
          - Mỗi Hội, BLL, đơn vị đăng ký 01- 02 công trình, trang trại, dự án để gắn biển về sản xuất, kinh doanh giỏi, hiệu quả cao, mang tên “Công trình mừng 60 năm Trường Sơn  và xây dựng được từ 01- 03 cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến mang tên “Gương sáng 60 năm Trường Sơn”, làm cơ sở trao đổi, rút kinh nghiệm về gương điển hình tiên tiến và lựa chọn cử đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến trong dịp kỷ niệm 60 năm.
        - Chủ động đăng ký mua sách, Bản tin Trường Sơn, các ấn phẩm văn hóa do Trung ương Hội phát hành để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống.
        Thực hiện đầy đủ các quy định về đóng góp kinh phí với trên, để phục vụ công tác đối ngoại, hội họp và tổ chức các hoạt động.
        2.  Đối với cá nhân ( cán bộ, hội viên)
          2 .1. Tích cực thực hiện các chương trình công tác Hội, Cuộc vận động “ Hội viên Trường Sơn làm kinh tế giỏi, xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”; chấp hành nghiêm Điều lệ, Quy chế hoạt động, giữ gìn đoàn kết nội bộ tốt. Tích cực mua sách, Bản tin Trường Sơn, các ấn phẩm văn hóa do Trung ương Hội phát hành. Tích cực vận động quyên góp và đóng góp kinh phí, vật chất cho các hoạt động truyền thống, nghĩa tình của hội.
         2.2. Gương mẫu thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, hương ước của địa phương, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương và MTTQ phát động như: “ Xóa đói, giảm nghèo”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng đời sống văn hóa”, phấn đấu đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.
 
       III. Tên, thời gian của phong trào thi đua và biện pháp tổ chức thực hiện
         1. Tên của phong trào thi đua:  “Tỏa sáng Trường Sơn”.
         2. Thời gian thực hiện phong trào thi đua:
        Phong trào thi đua mừng kỷ niệm 60 năm được phát động từ ngày 19/05/2018 và kết thúc vào ngày 19/05/2019 (một năm);
      Tổng kết phong trào thi đua mừng kỷ niệm 60 năm vào tháng 03 năm 2019.
         3. Tổ chức thực hiện: 
 3.1. Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo chung; Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng theo dõi, chỉ đạo thường xuyên, tổ chức kiểm tra, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời các hạn chế, khuyết điểm. Các Ban cơ quan làm tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thi đua từng giai đoạn báo cáo Thường trực Trung ương Hội.
 3.2. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền.
 3.3. Gắn hoạt động thi đua của các Hội tỉnh, thành phố, quận huyện, xã phường, các đơn vị truyền thống với các phong trào thi đua ở địa phương và MTTQ.
         3.4. Các Hội, BLL, đơn vị và từng cơ quan tổ chức phát dộng thi đua, xác định kế hoạch, nội dung, biện pháp cụ thể, rõ mục tiêu, chỉ tiêu cho tập thể và cá nhân; mỗi hội phấn đấu có 01 công trình gắn biển 60 năm  (đăng ký và báo cáo Trung ương Hội); các Hội, chi Hội cấp dưới và hội viên đăng ký thực hiện.
 - Các Hội, BLL, đơn vị có chủ trương, biện pháp chỉ đạo cụ thể, xác định từng đầu việc, từng mô hình, dự kiến được kết quả và phân công các đồng chí trong Thường vụ, Thường trực theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, rút kinh nghiệm. Tổ chức tham quan, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các Hội, đơn vị bạn và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
 - Các Hội, BLL, Đơn vị cử cán bộ, hội viên thu thập kết quả, kinh nghiệm để viết bài tuyên truyền ở địa phương và gửi bài, ảnh đăng trên các báo, đài, thường xuyên, trực tiếp là Trang điện tử và Bản tin Trường Sơn để trao đổi kinh nghiệm và tuyên truyền gương người tốt, việc tốt.
 - Việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng cuối năm 2018 rất gần với khen thưởng nhân kỷ niệm 60 năm, nên đa số các Hội, BLL, Cơ quan, Đơn vị đề nghị không tổ chức khen cuối năm 2018, mà xét và đề nghị khen vào dịp kỷ niệm 60 năm; các đơn vị chỉ tổ chức đánh giá công tác thi đua năm 2018, gắn với sơ kết 6 tháng thực hiện phong trào thi đua mừng kỷ niệm 60 năm.
- Thời gian: Báo cáo tổng kết và đề nghị Trung ương Hội khen thưởng từ  ngày 15 tháng 03 đến 15 tháng 04 năm 2019; Trung ương Hội tổ chức tổng kết phong trào thi đua và trao khen thưởng vào dịp Lễ kỷ niệm 60 năm (Tháng 4, tháng 5/2019).
  * Tháng 01 năm 2019, Trung ương Hội sẽ có hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Tỏa sáng Trường Sơn” mừng kỷ niệm 60 năm và phân bổ chỉ tiêu, số lượng khen thưởng cụ thể để các Hội, BLL, Cơ quan, Đơn vị lựa chọn, đề nghị khen thưởng.
 
      *Nơi nhận:                                                      KT. CHỦ TỊCH
- Các Hội,BLL,TT,CQ,CLB                  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
- Lưu: VT, Ban TT-TĐ.                                                                                                                                                                                                                                        
      
        
 
                                                             Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn