Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Doanh nhân Trường Sơn - Dự thảo.

Ngày đăng: 12:39 31/07/2018 Lượt xem: 1.607
Ban Biên tập:
Ban Vận động thành lập Hội Doanh nhân Trường Sơn trân trọng giới thiệu với các cấp Hội và hội viên cả nước bản dự thảo "Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Danh nhân Trường Sơn" để các cấp Hội và hội viên cả nước đóng góp ý kiến.
Rất mong nhận được ý kiến phản hồi của các đồng chí.
Trân trọng!


DỰ THẢO:
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI DOANH NHÂN TRƯỜNG SƠN

(Theo quyết định số ....………………….. của Thường trực Hội
Truyền thông Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam)

 
Điều 1: Tôn chỉ, mục đích, phương châm hoạt động
1. Tôn chỉ, mục đích
Tập hợp, đoàn kết các hội viên Trường Sơn đang hoạt động trong các thành phần kinh tế, các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, để giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả, quảng bá thương hiệu, có điều kiện tạo nguồn kinh phí hoạt động tri ân đồng đội. Tư vấn, giúp đỡ hội viên Trường Sơn làm kinh tế, phát triển sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời, mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, doanh nhân, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tích cực vận động ủng hộ, tài trợ cho hoạt động của Hội Trường Sơn Việt Nam.
2. Phương châm hoạt động: “Hợp tác, phát triển, tình nghĩa
Điều 2: Tổ chức và nguyên tắc hoạt động
          1. Tên gọi: Hội Doanh nhân Trường Sơn
          2. Tổ chức Hội
- Hội Trường Sơn Việt Nam thành lập Hội Doanh nhân Trường Sơn. Hội, Ban liên lạc truyền thống các Tỉnh, Thành phố; đơn vị truyền thống đủ điều kiện thành lập Hội Doanh nhân Trường Sơn trực thuộc.
- Cơ quan lãnh đạo của Hội là Ban chấp hành; cơ quan trực tiếp chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động thường xuyên là Thường trực của Ban Thường vụ Hội. Số lượng Ban chấp hành từ 15-19 đồng chí, Ban Thường vụ không quá 1/3 gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Nhiệm kỳ của Ban chấp hành là 05 năm. Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam giới thiệu 01 đồng chí Phó Chủ tịch để Đại hội bầu vào Ban chấp hành Hội Doanh nhân Trường Sơn.
 
3. Nguyên tắc hoạt động:
          - Hội Doanh nhân Trường Sơn là tổ chức xã hội, tự nguyện, đồng thuận, bình đẳng, tự chủ về tài chính và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật do Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội Trường Sơn Việt Nam) quyết định thành lập; là tổ chức thành viên hoạt động theo Điều lệ hội Trường Sơn Việt Nam, quy chế của Hội Doanh nhân Trường Sơn trên cơ sở bàn bạc dân chủ, lãnh đạo tập thể, thiểu số phục tùng đa số và đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, sự hướng dẫn của các cơ quan Hội Trường Sơn Việt Nam.
- Hội Doanh nhân Trường Sơn được tổ chức và hoạt động trong phạm vi cả nước.
4. Trụ sở làm việc: Tại thành phố Hà Nội
Số 475 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Số điện thoại: 024.3552.8391
Email: hoidntrs@gmail.com
Điều 3: Nhiệm vụ của Hội
          1. Tập hợp, đoàn kết các doanh nhân Trường Sơn trong phạm vi cả nước để giao lưu, trao đổi, thông tin, học hỏi kinh nghiệm, trên cơ sở đó đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả, có điều kiện tạo nguồn kinh phí làm công tác tri ân đồng đội.
          2. Tư vấn, giúp đỡ Hội viên Trường Sơn về phương pháp làm kinh tế, kinh doanh phát triển sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.
          3. Mở rộng, làm đầu mối phối hợp, hợp tác, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, doanh nhân, các thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước và giữa các hội viên, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, có điều kiện ủng hộ tài trợ các hoạt động của Hội Trường Sơn Việt Nam.
          4. Bảo vệ quyền lợi của Hội viên.
          5. Tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội Doanh nhân Trường Sơn theo quy định của pháp luật.
          6. Được gây quỹ của Hội trên cơ sở hội phí của Hội viên và kinh phí tự nguyên ủng hộ, đóng góp của Hội viên để tạo nguồn kinh phí hoạt động.
          - Thực hiện tốt dân chủ trong thu - chi và công khai tài chính của Hội.
 
Điều 4: Hội viên
1. Hội viên tổ chức: Tất cả các Hội Doanh nhân Trường Sơn, Hội Hộ kinh tế gia đình thuộc các Hội truyền thống Trường Sơn các Tỉnh, Thành phố, đơn vị truyền thống tán thành Điều lệ Hội và Quy chế hoạt động của Hội Doanh nhân, tự nguyện xin gia nhập Hội có thể trở thành Hội viên chính thức của Hội.
2. Hội viên cá nhân: Tất cả Hội viên Hội Trường Sơn Việt Nam đang hoạt động trong các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực thuộc lãnh thổ Việt Nam tự nguyện đăng ký xin gia nhập Hội đều được xem xét trở thành Hội viên của Hội Doanh nhân Trường Sơn.
          - Những doanh nhân không phải hội viên Trường Sơn nếu tình nguyện, nhiệt tình tham gia đều được xem xét kết nạp hội viên.
          3. Quyền lợi của Hội viên
          - Được tham gia đại hội, hội nghị, được ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban chấp hành Hội.
          - Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn, phê bình, góp ý vào mọi công việc của Hội.
          - Được tư vấn, hỗ trợ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tham quan, tham khảo ở trong và ngoài nước.
          - Được thăm hỏi, động viên khi gia đình gặp khó khăn.
          4. Nhiệm vụ của Hội viên
          - Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội Trường Sơn Việt Nam và các quy định tại Quy chế này.
          - Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội, đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.
          - Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hội.
          - Đóng hội phí hàng năm đầy đủ và đúng thời gian quy định (có thể tùy theo khả năng tài chính, hội viên sẽ đóng 01 lần/năm hoặc 02 lần/năm vào kỳ sinh hoạt 6 tháng đầu năm hoặc cuối năm). Ngoài ra khuyến khích các hội viên có khả năng tài chính hỗ trợ thêm cho nguồn tài chính của Hội.
5. Chế độ sinh hoạt
- Ban chấp hành mỗi năm họp 1 lần. Khi cần thiết có thể họp bất thường.
- Sinh hoạt toàn thể hội viên 1 năm 1 lần (thời gian và địa điểm họp do các doanh nhân luân phiên đăng cai để tạo sự giao lưu, trao đổi học tập, rút kinh nghiệm).
6. Nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch
Chủ tịch có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
- Tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành và sự chỉ đạo của Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam. Xây dựng chương trình hành động và ra các quyết định của Thường trực Hội.
- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp và đề xuất chương trình nghị sự.
- Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành và toàn thể hội viên.
- Các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch, được Chủ tịch phân công giải quyết từng lĩnh vực, vấn đề cụ thể và có thể được ủy quyền điều hành công việc của Hội khi Chủ tịch  vắng mặt.
Điều 5: Tài chính của Hội
1. Nguồn thu của Hội:
- Hội phí của hội viên
- Tài trợ kinh phí của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước hoặc các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Quản lý, sử dụng tài chính
- Các hoạt động tài chính của Hội thực hiện theo quy định của pháp luật, quy chế chỉ đạo của Thường trực Hội Doanh nhân Trường Sơn.
Điều 6: Khen thưởng và kỷ luật
1. Khen thưởng: Những hội viên, thành viên Ban chấp hành có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Hội sẽ được khen thưởng xứng đáng và đề nghị cấp trên khen thưởng.
2. Kỷ luật: Hội viên nào hoạt động trái với Quy chế, Nghị quyết của Hội, làm tổn thương đến uy tín của Hội, bỏ sinh hoạt, không đóng hội phí 01 năm trở lên mà không có lý do chính đáng sẽ tùy mức độ mà phê bình, khai trừ hoặc xóa tên khỏi danh sách hội viên.
Điều 7: Điều khoản thi hành
Bản Quy chế này gồm có 07 điều, có hiệu lực khi được Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam phê duyệt.
Đại hội (hội nghị toàn thể) của Hội mới có quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế với trên 2/3 số đại biểu tán thành và được Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam phê duyệt mới có giá trị./.