Báo cáo công tác Hội năm 2020

Ngày đăng: 08:22 14/08/2020 Lượt xem: 1.005
HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số: 63 /HTS                                             Hà Nội, ngày 24  tháng 7 năm 2020
V/v Báo cáo công tác Hội năm 2020
           và nhiệm kỳ 2016 – 2021
 
                        Kính gửi: Các tổ chức thành viên thuộc Trung ương Hội

           Nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 5 (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12/2020) kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác Hội năm 2020, đề ra phương hướng công tác Hội năm 2021 và cho ý kiến đối với các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Hội Trường Sơn Việt Nam.
           Yêu cầu các tổ chức thành viên tổng hợp báo cáo số liệu kết quả hoạt động của địa phương, đơn vị mình năm 2020 và kết quả hoạt động 5 năm (2016 – 2020) điền vào mẫu 01 và tự đánh giá chấm điểm kết quả hoạt động năm 2020 theo mẫu 02.
            Các số liệu năm 2020 ước tính đến hết tháng 12/2020. Các số liệu giai đoạn 2016 – 2021 tính từ tháng 9/2016 đến hết tháng 6/2021; Kết quả 10 năm tính từ  tháng 7/2011 đến hết tháng 6/2021. Trong đó báo cáo đợt I  các số liệu của 5 năm, 10 năm lấy đến hết tháng 12/2020. Đợt II báo cáo bổ sung tiếp các số liệu từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2021.
             Thời gian báo cáo chậm nhất là ngày 20/11/2020 (tính theo ngày Văn phòng Hội nhận được báo cáo).
            Để tiện cho việc tổng hợp và đỡ mất thời gian soạn thảo báo cáo, đề nghị các đơn vị điền thẳng các số liệu vào mẫu. Không cần viết báo cáo về Trung ương Hội bằng văn xuôi.
            Từ nay Mẫu 01 và 03 được dùng cho báo cáo 6 tháng và hàng năm của các tổ chức thành viên.
         Nhận đươc công văn này đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo đúng thời gian qui định./.

     Nơi nhận:                                                                                      CHỦ TỊCH
-Các tổ chức thành viên;
- Lưu VP, TC, TT –TĐ                                          
 
                                                                                                 Thiếu tướng Võ Sở