Mẫu báo cáo tự chấm điểm

Ngày đăng: 08:29 14/08/2020 Lượt xem: 1.054
Mẫu 02
UỶ BAN NHÂN DÂN………………                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI TRƯỜNG SƠN………………                                                                  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Số:………….,                                                                                                   
                                                                                                                          Ngày    tháng    năm 202…
 
BÁO CÁO
TỰ CHẤM ĐIỂM KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI N 202….
 
       Căn cứ Quy định số 205/QĐ-HTSVN ngày 25/6/2020 về việc chấm điểm thi đua các nội dung công tác Hội;
       Căn cứ tình hình và kết quả thực hiện các nội dung công tác Hội năm 202…
Hội (BLL) Trường Sơn …………..      Tự chấm điểm như sau:
 
STT Nội dung chấm điểm Điểm chuẩn Quy định về lý do trừ điểm theo từng nội dung Quy định điểm trừ Hội (BLL)
Tự chấm
Ghi chú
I LÃNH ĐẠO HỘI (BLL) 10 điểm        
1 Đúng đường lối,quan điểm, Điều lệ Có việc chưa đúng    
2 Đủ quy chế hoạt động; đoàn kết đồng thuận cao 4 đ Chưa đủ quy chế; đoàn kết đồng thuận chưa cao 2    
3 Có trụ sở làm việc; chế độ giao ban, hội ý phù hợp Chưa có trụ sở làm việc; thực hiện giao ban hội ý chưa đầy đủ    
4 Triển khai công việc do trên chỉ đạo kịp thời, cụ thể, hiệu quả 2 đ Có việc chưa kịp thời    
II CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH - VĂN PHÒNG 10        
1 Tham mưu đúng, trúng. Tổng hợp tình hình phục vụ Thường trực giao ban hội ý đầy đủ, kịp thời -Tham mưu đề xuất còn hạn chế
- Tổng hợp chưa đầy
đủ, kịp thời
1,5đ
 
1,5đ
   
2 Quản lý tài liệu con dấu tốt.
Phối hợp hiệp đồng công tác tốt
Quản lý tài liệu, con dấu chưa tốt 1,5    
3 Báo cáo cấp trên đầy đủ 2 Báo cáo cấp trên chưa đầy đủ    
III CÔNG TÁC TỔ CHỨC 10điểm        
1 Kiện toàn tổ chức, nhân sự kịp thời, chất lượng tốt. Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng 5 đ -Kiện toàn chậm; Chất lượng chưa cao
-Chưa phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng

 
   
2 Xây dựng được quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp Hội, đơn vị Chưa xây dựng được quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp    
3 Quản lý và phát triển hội viên đúng Điều lệ Quản lý chưa tốt, phát triển chưa đúng Điều lệ    
4 Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chủ trì các cấp Chưa tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ 0,5 đ    
IV CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN - THI ĐUA 10 điểm        
1 quán triệt triển khai kịp thời, đúng kế hoạch các nội dung về công tác TĐ – TT do cấp trên chỉ đạo Triển khai chậm một số nội dung    
2 Tổ chức tốt việc giáo dục truyền thống Tổ chức chưa tốt, hiệu quả thấp    
3 Có nhiều gương điển hình tiên tiến; nhiều tin bài đăng trên các phương tiện thông tin Chưa xây dựng được gương điển hình tiên tiến, chưa có tin bài 0,5đ    
4 Tổ chức tốt các hoạt động Văn học -Nghệ thuật Tổ chức chưa tốt 0,5đ    
5 Thực hiện công tác thi đua khen thưởng Chưa thực hiện công tác TĐ-KT theo quy chế    
             
V CÔNG TÁC LỊCH SỬ - TRUYỀN THỐNG 10đ        
1 Triển khai tốt các nội dung về công tác Lịch sử - Truyền thống Chưa hoặc không triển khai 1,5đ    
2 Biên soạn được nhiều tài liệu về Lịch sử - Truyền thống Chưa biên soạn được tài liệu có giá trị về LS – TT Trường Sơn 1.5đ    
3 Có việc làm cụ thể để góp phần tôn tạo, giữ gìn các Di tích Quốc gia đặc biệt của Trường Sơn trên địa bàn Chưa có việc làm cụ thể 1,5đ    
VI CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH 10điểm        
1 Triển khai đầy đủ kịp thời các nội dung về chính sách Triển khai chưa đầy đủ kịp thời 1,5đ    
2 Vận động quyên góp được nhiều nguồn kinh phí, vật chất để tặng nhà, tặng quà cho các đối tượng chính sách Chưa hỗ trợ được cho hội viên 1,5đ    
3 Có việc làm cụ thể để tri ân đồng đội và ủng hộ nhân dân bị thiên tai, dịch bệnh Chưa có việc làm và kết quả cụ thể 1,5đ    
4 Tổng hợp baó cáo nhanh, đầy đủ kết quả các hoạt động tình nghĩa Báo cáo chậm hoặc chưa báo cáo 0,5    
VII HOẠT ĐỘNGNKINH TẾ VÀ VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ 10 điểm        
1 Tổ chức tốt hoạt động dịch vụ có thu; vận động tài trợ có hiệu quả Chưa tổ chức được hoạt động dịch vụ hoặc kết quả vận động tài trợ thấp 2,5đ    
2 Đóng góp có hiệu quả vào Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn Chưa đóng góp    
3 Phát huy vai trò của Hội Doanh nhân và các tổ chức trong tạo qũy hoạt động Chưa phát huy tốt    
VIII CÔNG TÁC TÀI CHÍNH 10 điểm        
1 Quản lý tài chính chặt chẽ, đúng quy định -Chưa có quy chế quản lý, sử dụng tài chính
-  Quản lý chưa, sử dụng chưa chặt chẽ

 
 
   
2 Tích cực mua bản tin, lịch, các ấn phẩm Trường Sơn do Hội phát hành  Chưa tích cực 1,5    
IX CÔNG TÁC KIỂM TRA 10 điểm        
1 Ban Kiểm tra được kiện toàn, đầy đủ số lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể Chưa kiện toàn kịp thời, phân công nhiệm vụ chưa cụ thể    
2 Có quy chế làm việc và thực hiện đúng quy chế Chưa có quy chế hoặc thực hiện kém hiệu quả 1,5    
3 Giải quyêt kịp thời, dứt điểm các đơn thư tố cáo khiếu nại Chưa tích cực giải quyết dứt điểm các đơn thư 1,5    
4 Báo cáo, phản ánh kịp thời vụ việc, không để trở thành điểm nóng Báo cáo phản ánh không kịp thời    
X QUAN HỆ VỚI ĐỊA PHƯƠNG 10điểm        
1 Chủ động triển khai các nội dung về công tác đối ngoại ở địa phương 2 đ Chưa chủ động triển khai hoặc triển khai chậm, chưa đầy đủ    
2 Quan hệ tốt, có tín nhiệm với  cấp ủy, chính quyền MTTQ và các ban ngành đoàn thể ở địa phương Quan hệ chưa tốt, kém hiệu quả    
3 Là thành viên tích cực, có tín nhiệm của MTTQ cùng cấp. Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đoàn kết nhân dân có hiệu quả -Chưa là thành viên MTTQ
-Chưa có việc làm cụ thể về tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đoàn kết nhân dân

 
1
   
                                  Cộng 100 đ        
 
 
Nơi nhận:                                                                      TM BAN CHẤP HÀNH (BLL)
-VP Trung ương Hội                                                               CHỦ TỊCH (TB)
- Lưu đơn vị                                                                            (ký tên, đóng dấu)