- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Bùi Minh Đức
1952
Tiến Thành, ỷ La, TX Tuyên Quang
23/01/1972
5,G,24
2
Nguyễn Văn Hán
1952
Quyết Thắng, Sơn Dương
13/12/1971
5,A,19
3
Trần Văn Hậu
1951
11/01/1970
5,B,11
4
Lê Văn Hiến
1950
ỷ La, TX Tuyên Quang
23/12/1969
5,B,26
5
Hoàng Văn Hòa
1945
Quyết Thắng, Sơn Dương
15/11/1971
5,B,21
6
Quan Văn Hùng
1950
Tân Mỹ, Chiêm Hóa
28/07/1971
5,Đ,16
7
Trần Đức Hùng
1951
Sơn Nam, Sơn Dương
03/07/1972
5,E,25
8
Lê Quang Hưng
1949
Lưỡng Vượng, Yên Sơn
14/04/1971
5,F,18
9
Vương Ngọc H-ơng
1944
Đăng Hưu, Sơn Dương
08/02/1967
5,E,6
10
Ngô Văn Hường
1945
Hương Thanh , Yên Sơn
19/06/1970
5,E,24
11
Lê Đình Hường
1950
Châu Sơn, Yên Sơn
22/02/1970
5,B,5
12
Trần Văn Kẹo
1952
Lưỡng Vượng, Yên Sơn
30/05/1972
5,E,17
13
Triệu Ngọc Kết
1946
Kim Quan, Yên Sơn
23/08/1971
5,C,19
14
Nguyễn Văn Khánh
1947
Công Đa, Yên Sơn
05/04/1969
5,G,26
15
Lại Văn Khoa
1939
Ninh Lai, Sơn Dương
10/10/1969
5,B,19
16
Ma Văn Khoát
1952
Ngọc Hội, Chiêm Hóa
28/07/1970
5,A,23
17
Nguyễn kim Khôi
1944
Lam Sơn, Sơn Dương
25/10/1966
5,K,7
18
Nguyễn Trọng Kiên
1948
Bình Xa, Hàm Yên
10/01/1971
5,C,25
19
Đàm Trọng Kim
1940
Đông Thọ, Sơn Dương
05/02/1971
5,B,14
20
Hoàng Văn Kỳ
1949
Nam Hóa, Sơn Dương
25/01/1970
5,C,10
21
Âu Đức Lập
1942
Nhữ Khê, Yên Sơn
07/01/1972
5,C,24
22
Nguyễn Văn Lễ
1947
Vân Sơn, Sơn Dương
23/03/1971
5,Đ,17
23
Đỗ Hữu Linh
1947
Kỳ Lâm, Sơn Dương
23/03/1971
5,E,23
24
Nguyễn Văn Lịnh
1950
Tân Thịnh, Chiêm Hóa
19/07/1970
5,Đ,8
25
Hoàng Văn Loàn
1945
Ngọc Hội, Chiêm Hóa
31/03/1970
5,Đ,9