- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Dương Văn Long
1951
Đội Cấn, Yên Sơn
06/05/1973
5,C,21
2
Nguyễn Văn Long
1951
Vĩnh Lộc, Yên Sơn
04/02/1973
5,G,14
3
Đỗ Thăng Long
1950
Đức Xuân, Nà Hang
12/12/1971
5,G,17
4
Hoàng Văn Lợi
1950
Nhân Mục, Hàm Yên
15/01/1972
5,C,25
5
Vũ Văn Luyện
1944
Tiến Bộ, Yên Sơn
17/03/1971
5,Đ,18
6
Nguyễn Xuân Lục
1940
Mỹ Bằng, Yên Sơn
04/10/1970
5,G,19
7
Ma Ngọc Lưu
1944
Sơn Phú, Na Hang
20/10/1966
5,G,1
8
Tạ Văn Mão
1948
Sầm Dương, Sơn Dương
03/12/1971
5,E,11
9
Nghiêm Xuân Mỹ
1942
Minh Thanh, Sơn Dương
09/07/1971
5,B,18
10
Nguyễn Văn Nghĩa
1944
Nông Tiến, Yên Sơn
04/06/1971
5,Đ,19
11
Hoàng Nhạn
1929
Yên Nguyên, Chiêm Hóa
17/11/1972
5,Đ,22
12
Nguyễn Kim Nhân
1946
Hoàng Sơn, Yên Sơn
11/01/1972
5,G,16
13
Nguyễn Văn Nhất
1943
Phú ứng, Sơn Dương
09/03/1966
5,K,2
14
Mai Văn Nhị
1947
Tân Hồng, Yên Sơn
08/03/1971
5,K,6
15
Hoàng Văn Phúc
1946
Sơn Nam, Sơn Dương
30/10/1970
5,G,22
16
Bàn Văn Phụng
1950
Minh Hương, Hàm Yên
17/08/1971
5,A,22
17
Nông Thanh Ph-ơng
1949
Minh Hương, Hàm Yên
04/09/1972
5,C,8
18
Tô Hạ Quang
1946
Hưng Thành, Yên Sơn
11/03/1972
5,Đ,23
19
Lê Đức Quang
1944
Hưng Thành, Yên Sơn
06/03/1972
5,G,18
20
Mai Văn Quang
1947
Vinh Quang, Chiêm Hóa
21/07/1971
5,G,6
21
Hà Văn Quế
1951
Phú Bình, Chiêm Hóa
16/12/1971
5,E,1
22
Ninh Văn Quý
1950
Đỗ Bình, Yên Sơn
12/09/1969
5,Đ,12
23
Lương Văn Quý
1948
Hợp Thành, Sơn Dương
14/02/1971
5,Đ,2
24
Trần Văn San
1950
Tân Long, Yên Sơn
28/09/1971
5,C,18
25
Y Xuân Sang
1950
Tú Thịnh, Sơn Dương
12/06/1972
5,C,20