- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Hầu Văn Tý
1947
Tân Thịnh, Chiêm Hóa
16/10/1972
5,Đ,26
2
Phạm Văn Vấn
1947
Long Quân, Yên Sơn
21/03/1970
5,B,15
3
Phan Tự Vệ
1946
Vĩnh Lợi, Sơn Dương
15/07/1970
5,G,20
4
Dương Hữu Vượng
1948
Trung Yên, Sơn Dương
14/01/1971
5,E,26
5
Nguyễn Văn Vượng
1954
Xã Tắc, Tuyên Quang
14/02/1972
5,A,24
6
Nguyễn Hữu Xuân
1949
Minh Khương, Hàm Yên
17/11/1969
5,C,16
7
Nguyễn Thanh Xuân
1948
Tân Hồng, Yên Sơn
08/08/1972
A, 21
8
Hà Văn Phụng
1949
Phú Lương, Sơn Dương
08/10/1970
5,A,20
9
Mộ chưa biết tên
1949
08/10/1970
5, C, 12