Thăm đền Vạn Khoảnh

02/09/2016 - 404 lượt xem

THĂM ĐỀN VẠN KHOẢNH Vạn Khoảnh đền thiêng! (1) Tám trăm năm trước Thái tổ Trần Thừa (2) dấy nghiệp Đông A Nhà Lý suy vi, ngả nghiêng đất nước Tức Mạc, Thiên Trường chân chúa sinh ra Nhân ...