Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội

Ngày đăng: 09:46 18/09/2017 Lượt xem: 7.599
 
HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ HỘI
 
          Căn cứ Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam lần thứ hai – Nhiệm kỳ 2016-2021;
          Căn cứ vào Qui chế hoạt động của BCH Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
Ban Chấp hành hướng dẫn một số vấn đề cần nắm vững về thực hiện Điều lệ Hội như sau:

I/ Tôn chỉ, mục đích:
          Tên gọi: Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (gọi tắt là Hội Trường Sơn Việt Nam).
1. Tôn chỉ: Hội Trường Sơn Việt Nam là tổ chức xã hội, tập hợp công dân Việt Nam đã hoạt động, chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và lực lượng kế thừa hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến việc giữ gìn, phát huy truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, thực hiện theo đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
2. Mục đích: Tập hợp, đoàn kết hội viên giữ gìn phát huy truyền thống, bảo vệ di sản Trường Sơn anh hùng. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động tri ân nghĩa tình Trường Sơn, giáo dục các thế hệ trẻ góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh và phát triển.
3. Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam là Thành viên của MTTQ Việt Nam. Hội Trường Sơn các Tỉnh, Thành phố; huyện, thị xã, thị trấn, xã, phường v.v... phấn đấu để trở thành Thành viên MTTQ cùng cấp.
4. Hội hoạt động trên phạm vi cả nước, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các Ban, Bộ, Ngành có liên quan đến hoạt động của Hội.

II. Nguyên tắc hoạt động của Hội:
          Hội là tổ chức xã hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, đồng thuận, tự quản, minh bạch, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

III. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội:
1. Quyền hạn của Hội:
          - Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội.
          - Đối nội, đối ngoại liên quan đến chức năng nhiệm vụ, hoạt động của Hội.
          - Bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của hội viên theo pháp luật.
          - Giữ gìn phát huy truyền thống Trường Sơn và thực hiện tri ân tình nghĩa.
          - Tham gia các chương trình, dự án, tư vấn, phản biện thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội.
          - Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp.
          - Được gia nhập các tổ chức Quốc tế theo đúng pháp luật.
2. Nhiệm vụ của Hội.
          - Chấp hành các quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến an ninh Quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
          - Chấp hành nhiệm vụ được Nhà nước giao.
          - Hoạt động của Hội vì lợi ích chung theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội.
          - Tuyên truyền và chấp hành tốt về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
          - Chia sẻ, tri ân tình nghĩa, động viên giúp đỡ hội viên theo khả năng của Hội, phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.
          - Tăng cường công tác kiểm tra, phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết, đồng thuận, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo trong nội bộ.
          - Sử dụng nguồn kinh phí của Hội đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.
3. Hội viên:
          Hội viên chính thức và hội viên danh dự:
          3.1. Hội viên tổ chức (Hội viên tập thể) bao gồm các tổ chức Hội, Ban liên lạc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị truyền thống đã chiến đấu, hoạt động ở Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. âsc đơn vị thuộc Binh đoàn 12 – Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn. Các đơn vị Quân đội đang làm nhiệm vụ xây dựng các công trình kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật trên đường Trường Sơn hiện nay. Các cá nhân, tập thể đang làm công tác bảo tồn, lưu giữ các kỷ vật về Trường Sơn. Hội viên tổ chức là thành viên của Hội Trường Sơn Việt Nam.
          3.2. Hội viên cá nhân:
          a. Các lực lượng: Bộ đội, TNXP, DCHT, công nhân giao thông, cán bộ dân chính đảng của Bộ Tư lệnh Trường Sơn và lực lượng của các đơn vị, cơ quan đã hoạt động, chiến đấu tại Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong cuộc khỏng chiến chống Mỹ cứu nước. 
          b. Lực lượng kế thừa truyền thống Trường Sơn của Binh đoàn 12 – Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đang hoạt động trên phạm vi cả nước.
          c. Lực lượng đang công tác, hoạt động trong các lĩnh vực liên quan, đến việc kế thừa, giữ gìn, phát huy di sản truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.
          d. Các lực lượng khác có nhiệt tình, tâm huyết với Trường Sơn và Hội Trường Sơn.
Tán thành Điều lệ, tự nguyện xin gia nhập Hội thì cú thể trở thành hội viên chính thức của Hội.
          3.3. Hội viên danh dự:
          Công dân Việt Nam tuy không trực tiếp hoạt động trên chiến trường Trường Sơn nhưng nhiệt tình tham gia các hoạt động và có công đóng góp xây dựng Hội, được Hội xem xét công nhận là Hội viên danh dự.
          3.4. Tiêu chuẩn hội viên:
          + Hội viên tổ chức: Hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; đúng Điều lệ do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nội bộ đoàn kết thống nhất, không vi phạm pháp luật, có uy tín và ảnh hưởng tốt trong xã hội.
          + Hội viên cá nhân: Phải là người hoàn thành nhiệm vụ khi tại ngũ, không đào ngũ, bỏ ngũ, có phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật tốt, là công dân tốt...

IV. Quyền lợi và Nghĩa vụ Hội viên
          1. Quyền lợi
          - Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.
          - Được cung cấp thông tin, tham gia thảo luận công tác Hội. Tham dự đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử vào BCH theo quy định của Hội.
          - Được khen thưởng, được cấp thẻ hội viên. Hội viên danh dự được hưởng mọi quyền lợi trừ quyền biểu quyết, ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban lãnh đạo và Ban Kiểm tra.
          2. Nghĩa vụ
Chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Quy chế của Hội, quy định của pháp luật.
          - Tham gia đầy đủ các chương trình hoạt động của Hội.
- Đúng hội phí đầy đủ và đúng thời gian quy định.
          - Đấu tranh chống tiêu cực và hành động có hại để bảo vệ uy tín của Hội.

V. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên, thủ tục ra khỏi Hội
          1. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên
          - Cấp xã, phường, cơ sở có Hội có tư cách pháp nhân. Ban Chấp hành Hội cơ sở ra quyết định công nhận và Hội tổ chức kết nạp theo đúng thủ tục. Những địa phương cấp cơ sở chưa có Hội thì do Thường vụ Hội cấp Huyện ra quyết định, cấp cơ sở tổ chức kết nạp. Những địa phương cấp Huyện chưa có Hội thì do Ban Thường vụ cấp Tỉnh, Thành phố ra quyết định, cấp cơ sở tổ chức kết nạp. Những Tỉnh, Thành phố chưa có Hội và các đơn vị truyền thống thì Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam ủy quyền cấp Tỉnh, Thành phố; đơn vị truyền thống cấp Cục, Sư đoàn ra quyết định; cấp cơ sở, Trung đoàn, Tiểu đoàn tổ chức kết nạp.
          2. Thủ tục ra khỏi Hội
          - Hội viên tự nguyện xin ra khỏi Hội thì làm đơn gửi cấp xét kết nạp. Quyền và nghĩa vụ hội viên sẽ chấm dứt sau khi cấp xét kết nạp thông báo chấp thuận.
          - Đối với hội viên vi phạm Điều lệ phải khai trừ khỏi Hội. Sau khi Hội có quyết định chấm dứt tư cách hội viên.  
    
VI. Tổ chức của Hội
1. Tổ chức của Hội
          - Ở cấp Tỉnh, Thành phố gọi là: Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chớ Minh tỉnh (thành phố), tên gọi tắt là Hội Trường Sơn tỉnh (thành phố) (không có chữ Việt Nam). Nơi nào đó có chữ Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam Tỉnh, Thành phố thì vẫn giữ nguyên. Riêng Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn thì vẫn giữ nguyên là Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
          - Ở cấp quận, huyện, thị xã, thị trấn, phường, xã... gọi là Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh quận ... gọi tắt là Hội Trường Sơn quận, huyện, thị trấn, xã...
          - Hội, Chi hội, BLL cấp cơ sở (phường, xã, thị trấn, đơn vị truyền thống cấp Trung đoàn, Binh trạm, Tiểu đoàn): Quản lý hội viên, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác Hội;
          - Tập hợp, phản ánh các nguyện vọng, kiến nghị của hội viên với lãnh đạo Hội;
          - Ở các Đơn vị Truyền thống đã có BLL muốn thành lập Hội phải có văn bản đề nghị Hội Trường Sơn Việt Nam xem xét ra quyết định và tổ chức Đại hội theo đúng quy định. 
2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường:
          + Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường.
          + Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm 1 lần, Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 tổng số Ủy viên BCH, hoặc trên 1/2 tổng số hội viên đề nghị.
          + Việc tiến hành Đại hội phải được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, nhân sự đúng trình tự đã quy định. Trước khi Đại hội nhiệm kỳ hay Đại hội bất thường phải báo cáo bằng văn bản lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở địa phương và BCH Hội cấp trên theo hệ thống như Hội ở xã báo cáo Hội Truyền thống cấp huyện, Hội tỉnh báo cáo lên Hội toàn quốc. Các BCH Hội, đơn vị truyền thống báo cáo lên Hội toàn quốc. Văn bản gồm:
          - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua hoặc khoảng thời gian giữa 2 kỳ Đại hội (nếu là Đại hội bất thường)
          - Phương hướng hoạt động của Hội.
          - Danh sách dự kiến nhân sự BCH và Ban Kiểm tra.
          - Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của Hội.
          - Tài chính của Hội.
          Sau 30 ngày kể từ ngày Đại hội, phải hoàn chỉnh gửi báo cáo đến cơ quan Nhà nước đó quyết định cho phép Đại hội (Sở Nội vụ Thành phố, Tỉnh...) để được phê duyệt kết quả Đại hội. Đồng thời, gửi về Hội Trường Sơn Việt Nam để theo dõi, báo cáo gồm:
          - Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của Hội
          - Chương trình hoạt động của Hội.
          - Biên bản bầu cử BCH, Ban Kiểm tra (có danh sách trích ngang BCH và Ban Kiểm tra), lý lịch của Chủ tịch Hội.
          - Nghị quyết của Đại hội.
3. Hội thành viên, Ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc:
          a. Hội viên tổ chức đó nói ở mục a, khoản I, điều 7 của Điều lệ này.
          c. Hội thành viên là các tổ chức Hội, BLL truyền thống hoạt động liên quan đến lĩnh vực Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh ở các tỉnh, thành phố và các đơn vị truyền thống tán thành Điều lệ Hội Trường Sơn Việt Nam và tự nguyện xin gia nhập Hội.
c. Mối quan hệ tổ chức thành viên:
- Các Hội được UBND Tỉnh, Thành phố quyết định thành lập chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Trường Sơn Việt Nam. Hội, BLL các đơn vị truyền thống, BLL các Tỉnh, Thành phố đều chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện của Hội Trường Sơn Việt Nam.
          - Mối quan hệ giữa các Hội, BLL các Tỉnh, Thành phố với các đơn vị truyền thống cấp Cục, Ngành, Sư đoàn, Binh trạm là mối quan hệ phối hợp để cùng thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hội. Trong trường hợp hội viên sinh hoạt cả 2 nơi thì khi thực hiện chính sách về nhà ở do Hội địa phương thực hiện.
          d. Các Ban chuyên môn của Hội:
          Được thành lập theo quy định của pháp luật, có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với BCH, Ban Thường vụ về hoạt động thuộc lĩnh vực mình phụ trách, theo Quy chế do Ban Thường vụ Hội quy định.
4. Ban Chấp hành Hội:
          BCH Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn UV BCH do Đại hội qui định. Nhiệm kỳ BCH  cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
          * Tiểu chuẩn UV BCH:
          + Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết và tự nguyện tham gia Hội.
          + Có phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu, trung thực, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, biểu hiện sai trái, để bảo vệ uy tín Hội.
          + Có khả năng quy tụ và tập hợp hội viên, có năng lực và kinh nghiệm lãnh đạo...
          + Có mối quan hệ tốt và uy tín với cấp ủy chính quyền, đoàn thể ở địa phương, đoàn kết tốt trong nội bộ. Có sức khỏe và điều kiện tham gia các hoạt động của Hội.
          * Cơ cấu và số lượng:
          + BCH Hội Trường Sơn Việt Nam cơ cấu có lãnh đạo Hội, Trưởng ban, Phó ban của cơ quan Hội; Chủ tịch Hội, Trưởng BLL tỉnh, thành phố có hoạt động tốt, một số cán bộ nữ ở những nơi có đông nữ và hoạt động tốt; Chủ tịch Hội, Trưởng BLL đơn vị Truyền thống cấp Sư đoàn, Cục, Ngành; đại biểu một số văn nghệ sỹ, doanh nhân Trường Sơn.
          + Trường hợp UV BCH Hội ở các địa phương, đơn vị truyền thống khi không làm công tác lãnh đạo Hội ở địa phương, đơn vị truyền thống nữa thì thôi tham gia BCH Hội Trường Sơn Việt Nam (có thể bổ sung vào BCH đồng chí thay thế) do Hội nghị BCH quyết định.
          + Hội ở cấp tỉnh, thành phố BCH có từ 17 đến 29 ủy viên – Những tỉnh có trên 20.000 hội viên có thể có số lượng nhiều hơn.
          + Cấp huyện, quận, thị xã có từ 9 - >13 ủy viên.
          + Cấp xã, phường có từ 5 - > 9 ủy viên.
          + Ở các Hội, BLL truyền thống cấp Sư đoàn, Cục, Ngành, Trung đoàn có từ 9-13 ủy viên.
          + Cấp xã, phường có từ 5 - > 9 ủy viên.
          + Số ủy viên Ban Thường vụ không quá 1/3 số UV BCH.
          + Ban Thường trực bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch.
          + Ở địa phương BCH chỉ có 5 ủy viên thì chỉ cử Chủ tịch và Phú Chủ tịch (không có Ban Thường vụ).
5. Chủ tịch, Chủ tịch Danh dự, UV Danh dự BCH và các Phó Chủ tịch:
          a. Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam là người lãnh đạo cao nhất của Hội,  chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do BCH bầu trong số các ủy viên Ban Thường vụ Hội (nhiệm vụ và quyền hạn như Điều lệ quy định). Chủ tịch Hội là chủ tài khoản, quản lý tài chính và tài sản của Hội.
          + Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của BCH và Ban Thường vụ.
          + Thay mặt BCH ký các báo cáo và các văn bản quyết định của nội bộ Hội.     
          b. Chủ tịch Danh dự và ủy viên Danh dự BCH:
          + Chủ tịch Danh dự là công dân Việt Nam, có nhiều công lao đúng góp vào lịch sử truyền thống Trường Sơn và xây dựng phát triển Hội Trường Sơn Việt Nam được Đại hội suy tụng.
          + Uỷ viên Danh dự BCH: Là công dân Việt Nam có nhiều đóng góp vào lịch sử, truyền thống và xây dựng phát triển Hội, được BCH mời làm ủy viên Danh dự BCH.
          Chủ tịch Danh dự và Ủy viên Danh dự có quyền tham dự Đại hội, hội nghị BCH, hội nghị tổng kết và các hoạt động lớn của Hội. Được cung cấp thông tin về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội, nhưng không tham gia biểu quyết, ứng cử, đề cử, bầu cử của Hội.
c. Phó Chủ tịch Thường trực – Tổng Thư ký:
+ Thực hiện sự phân công của Chủ tịch, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch về những công việc được giao.
+ Chỉ đạo, tổ chức, điều hành công việc thường xuyên của cơ quan Hội.
+ Thay mặt Chủ tịch Hội giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công và ký các văn bản thuộc phạm vi trách nhiệm và các văn bản được Chủ tịch ủy quyền.
d. Phó Chủ tịch: Phó Chủ tịch Hội được Chủ tịch phân công phụ trách từng lĩnh vực công tác của Hội và được ủy quyền giải quyết công việc của Hội thuộc lĩnh vực phân công.
+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch về công việc mình phụ trách.
+ Nghiên cứu đề xuất với Chủ tịch và Ban Thường vụ về chủ trương và biện pháp chỉ đạo, triển khai các Nghị quyết của BCH và BTV.
+ Thay mặt Chủ tịch ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công và các văn bản được Chủ tịch ủy quyền.
6. Về hoạt động của các Hội, BLL, đơn vị truyền thống:
          Các Hội, BLL đơn vị Truyền thống là các tổ chức thành viên, tự nguyện tham gia và sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu giao lưu gặp gỡ của những người đã chiến đấu, công tác cùng một đơn vị và là nơi phù hợp nhất cho hoạt động tình nghĩa thăm hỏi động viên giúp đỡ nhau trên tinh thần đồng đội, đồng chí. Các cấp Hội ở địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Hội, BLL các đơn vị truyền thống hoạt động có hiệu quả, thiết thực.
7. Công tác tài chính của Hội:
          - Để tạo nguồn kinh phí cho Hội hoạt động, các Hội ở địa phương được phép thành lập các pháp nhân, các trung tâm, CLB... nhưng phải thực hiện đúng qui định và tuân thủ pháp luật.
          - Hội viên phải đóng góp xây dựng chân quỹ của Hội, tùy tình hình cụ thể để quy định hợp lý.
- Về đóng hội phí, quy định thu 2.000đồng/tháng, một năm là 24.000 đồng, có thể thu từng quý, 6 tháng hay cả năm do các tổ chức thành viên quyết định. Những hội viên có khó khăn thực sự, cơ sở xem xét cho miễn nộp hội phí. Trước mắt hội phí thu được do các tổ chức thành viên sử dụng, chưa phải nộp lên Hội Trường Sơn Việt Nam. Hội viên mới được kết nạp cần có đóng góp chân quỹ.
          - Tài sản, tài chính của Hội phải được sử dụng đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đich của Hội.
8. Về khen thưởng và kỷ luật (như Điều lệ quy định)

VII. Điều khoản thi hành:
          Thực hiện kết luận 102 của Bộ Chính trị về các tổ chức Hội, BLL thành viên của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam có thể lấy Điều lệ chung của Hội toàn quốc làm Điều lệ của mình. Các tổ chức thành viên các cấp xây dựng Quy chế cụ thể hoạt động cho phù hợp địa phương, đơn vị mình.
 
          Trờn đây là hướng dẫn thực hiện Điều lệ, tùy theo tình hình cụ thể của từng Hội ở các địa phương để vận dụng thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh về Hội để nghiên cứu bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật và sự phát triển của tổ chức Hội.
 
 
                      TM. BAN CHẤP HÀNH
                    CHỦ TỊCH
                    Thiếu tướng Võ Sở
 
tin tức liên quan