Sự khác nhau giữa Hội CCB Việt Nam và Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh VN như thế nào?

Ngày đăng: 02:40 10/04/2015 Lượt xem: 986
Đã có sự hiểu không đúng về Hội Trường Sơn và Hội CCB Việt Nam. Để bạn đọc hiểu và phân biệt rõ về hai Hội này, BBT giới thiệu bài viết của đồng chí Phạm Thành Long về vấn đề này...

SỰ KHÁC NHAU CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM VÀ                    HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN

      ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO?

 

       Lời Ban Biên tập:

Vừa qua, tại cơ sở, nhiều đồng chí hội viên và cả một số đồng chí cấp ủy, chính quyền cũng hiểu chưa đúng về Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội Trường Sơn – Hội TS); do đó có sự nhầm lẫn giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam (gọi tắt là Hội CCB VN) với Hội Trường Sơn.

Để giúp các đồng chí và bạn đọc hiểu đúng về 2 tổ chức Hội này, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của đồng chí Phạm Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng Biên tập Trang thông tin Trường Sơn của Hội để các đồng chí và bạn đọc tham khảo.

HỎI:  Loại hình tổ chức của Hội CCB VN và Hội TS là gì ?

ĐÁP: Hội CCB VN là tổ chức Chính trị - Xã hội. Còn Hội Trường Sơn là tổ chức Xã hội.

HỎI: Tổ chức Chính trị - Xã hội khác với tổ chức Xã hội như thế nào ?

ĐÁP:  Tổ chức Chính trị - Xã Hội là tổ chức nằm trong hệ thống đoàn thể chính trị, như: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN Việt Nam, Tổng Liên đoàn LĐVN. Nhà nước cấp kinh phí hoạt động. Còn Hội TS là tổ chức xã hội, hoạt động tự nguyện, không phải là tổ chức chính trị, và tự trang trải kinh phí hoạt động.

HỎI: Ai quyết định thành lập 2 Hội này ?

ĐÁP: Bộ Chính trị BCH TƯ. Đảng ra Quyết định thành lập Hội CCB VN, ngày 6/12/1989. Và Quốc hội có Pháp lệnh CCB, ban hành ngày 7/10/2005.

Hội TS do Bộ Trưởng Bộ Nội vụ ra Quyết định thành lập ngày 13/5/2011 và phê duyệt Điều lệ.

HỎI: Cơ quan nào quản lý 2 Hội này?

ĐÁP: Hội CCB VN do Ban Bí thư và Bộ Chính trị quản lý trực tiếp. Hội Trường Sơn do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quản lý về mặt Nhà nước.

HỎI: Chức năng, nhiệm vụ của hai Hội khác nhau như thế nào?

  ĐÁP: Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội.

Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu, tình đồng chí, đồng đội.

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam là tổ chức xã hội tập hợp công dân Việt Nam đã công tác, hoạt động, chiến đấu tại Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh và công dân, tổ chức Việt Nam đang công tác, hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến việc giữ gìn, phát huy truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh để cùng nhau động viên, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, tổ chức các hoạt động giữ gìn và phát huy truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao truyền thống cách mạng anh hùng, tinh thần yêu nước, xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam.

HỎI:  Nhiệm vụ của 2 Hội khác nhau như thế nào ?

ĐÁP:  Hội Cựu chiến binh Việt Nam có nhiệm vụ:

1-Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

2- Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh.

3- Tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ côngdân.

4- Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

5- Tổ chức chăm lo, giúp đỡ Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

6- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh.

7- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

8- Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Hội Trường Sơn có nhiệm vụ:

  1.  Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Hội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

  2. Tích cực theo dõi, cập nhật thông tin và tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giữ gìn, phát huy truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh và tổ chức hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai các hoạt động giữ gìn, phát huy truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

  3. Tổ chức các hoạt động chia sẻ, tình nghĩa, động viên, giúp đỡ hội viên theo khả năng của Hội.

  4. Tổ chức hoặc phối hợp với cơ quan tổ chức có liên quan triển khai các hoạt động giữ gìn, phát huy truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh anh hùng, cách mạng theo quy định của pháp luật.

  5. Đề xuất, kiến nghị với các cấp chính quyền, đoàn thể về việc giữ gìn phát huy truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh. 

  6. Xây dựng nội dung và phát hành bản tin, tạp chí, trang thông tin điện tử của Hội theo quy định của pháp luật.

  7. Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Hội TS có hai 2 nhiệm vụ chính: Giáo dục và phát huy truyền thống Trường Sơn và hoạt động tình nghĩa Trường Sơn.

 

                                       Phạm Thành Long

 

 

 

 

 

 

 

 

tin tức liên quan