Quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Nhiệm kỳ II

Ngày đăng: 03:40 03/08/2015 Lượt xem: 331

 

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

--------

Số: 56 /QĐ-TWH

        Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc

----------***---------

                                               Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

NHIỆM KỲ 2 (2016- 2021)

 

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

 

- Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ- CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và Nghị định số 33/2012 NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ qui định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 45/2010/NĐ-CP;

- Căn cứ vào Điều lệ Hội truyền thống Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và quy chế hoạt động của Ban chấp hành;

- Căn cứ vào Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội họp ngày 25/6/2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập các Tiểu ban chuẩn bị đai hội Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chớ Minh Việt Nam nhiệm kỳ 2 (2016 - 2021):

A.   Tiểu ban về nội dung, gồm các đồng chí:

1. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực - Trưởng tiểu ban

2. Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch             - Phó Trưởng tiểu ban

3. Tiến sỹ Lê Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch               - Phó Trưởng tiểu ban

4. Đại tá Trần Văn Phúc, Chánh Văn phòng                          - Ủy viên

5. Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Trưởng ban Tổ chức                   - Ủy viên

6. Đại tá Phạm Hoa, Trưởng ban Tuyên truyền - Thi đua       - Ủy viên

7. Đại tá Thái Khắc Thế, Trưởng ban Chính sách                   - Ủy viên

8. Đ/c Phạm Thành Long, Phó ban Tuyên truyền thi đua,

    Tổng Biên tập Trang Thông tin điện tử và Bản tin TS        - Ủy viên

9. Đ/c Bùi Phan Tuấn, Phó Tổng Thư ký                                  - Ủy viên

10. Đại tá Vũ Trình Tường, Phó ban Lịch sử - Truyền thống           - Ủy viên

11. Đại tá Nguyễn Văn Quyết, Phó Chánh Văn phòng                       - Ủy viên

12. Phạm Tiến Ích, Phú ban Tuyờn truyền thi đua                         - Ủy viờn

B. Tiểu ban Tổ chức nhân sự, gồm các đồng chí:

1. Thiếu tướng Trần Danh Bích, Phó Chủ tịch              - Trưởng tiểu ban

2. Thiếu tướng Nguyễn Bỏ Tũng, Phú Chủ tịch             - Phó trưởng Tiểu ban

3- Tiến sỹ Lờ Thị Phương Thảo, Phú Chủ tịch              - Phó trưởng Tiểu ban

4. Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Trưởng ban Tổ chức                   - Ủy viên

5. Đại tá Thái Sầm, Trưởng ban Kiểm tra                     - Ủy viên

6. Thượng tá Đặng Sơn, Phó Trưởng ban Tổ chức                  - Ủy viên

C. Tiểu ban Bảo đảm, gồm các đồng chí:

1. Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch                     - Trưởng tiểu ban

2. Đại tá Đặng Công Huynh, Trưởng ban Kinh tế                   - Ủy viên

3. Đại tá Nguyễn Gia Cam, Trưởng ban Tài chính                  - Ủy viên

4. Đại tá Đoàn Danh Bình, Phó Chánh Văn phòng                - Ủy viên

5. Đại tá Đậu Xuân Tường, Phó ban Chính sách                    - Ủy viên

6. Đ/c Nguyễn Thị Yến, Phó ban Công tác nữ               - Ủy viên

7. Nguyễn Thanh Hà, Phú ban Chớnh sỏch                       - Ủy viờn

Điều 2.

- Các tiểu ban chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ và Thường trực Trung ương Hội mà thường xuyên là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực. Định kỳ các tiểu ban báo cáo kết quả với Ban Thường trực.

- Các tiểu ban có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện; phân công cán bộ chuẩn bị nội dung theo chỉ đạo của Thường trực Trung ương Hội .

- Các cơ quan Trung ương Hội theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ thứ nhất (2011-2016) và dự kiến phương hướng công tác nhiệm kỳ thứ 2 (2016-2021) để Tiểu ban chuẩn bị bỏo cỏo lần thứ nhất với BCH vào kỳ họp cuối năm 2015.

Điều 3.

- Các cơ quan Trung ương Hội và các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

  CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

-  Các cơ quan TW Hội

- Các đ/c có tên tại điều 1

- Lưu VP-TC

                                                                                                           Thiếu tướng Võ Sở        

 

tin tức liên quan