Thông báo về Hội TTTS - Đường HCM VN là Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày đăng: 03:24 04/03/2016 Lượt xem: 1.036

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

 

 
 

Số: 02/TB-TWH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

“V/v Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam là

tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam và công nhận Ủy viên Ủy ban

Trung ương MTTQ Việt Nam”

 

Kính gửi: Các Hội, Ban liên lạc tỉnh, thành phố và đơn vị truyền thống

 

          Ngày 25/01/2016 Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã nhận được quyết định của Trung ương MTTQ Việt Nam và quyết định công nhận Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ   2014-2019. Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam thông báo nội dung sau:

1. Các quyết định:

          - Ngày 05/1/2016 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã ký quyết định số 666/QĐ-MTTW về việc công nhận Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở cấp Trung ương.

          - Cùng ngày 05/1/2016 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng đã ký quyết định số 673/QĐ-MTTW về việc công nhận Thiếu tướng Võ Sở – Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 31/5/2015

2. Các Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam ở cấp Tỉnh, Thành phố nào chưa là tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh, thành phố đó thì trực tiếp liên hệ với MTTQ để được hướng dẫn thủ tục xin được là tổ chức thành viên của MTTQ của Tỉnh, Thành phố.

3. Các Tỉnh, Thành phố đã là tổ chức thành viên của MTTQ thì hướng dẫn cấp dưới (thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã, thị trấn, phường, xã...) tiến hành làm các thủ tục để xin được là tổ chức thành viên MTTQ ở cấp đó.

          Nhận được thông báo này các đơn vị biết để tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận

- Như kính gửi.

- Lưu Tổ chức, VP.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn

 

 

tin tức liên quan