QĐ công nhận Ban Liên lạc truyền thống TS - Đường HCM thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 03:29 04/03/2016 Lượt xem: 621

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

 

 
 

Số: 01/QĐ-TWH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

Hà Nội, ngày 25 tháng  02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận Trưởng Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn - Đường

Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng

 

CHỦ TỊCH

 HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

 

- Căn cứ quyết định số 1032/QĐ-BNV ngày 13/5/2011 của Bộ Nội Vụ về việc cho phép thành lập Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam;

          - Căn cứ Điều lệ Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại quyết định số 1789/QĐ-BNV ngày 19/10/2011;

          - Căn cứ vào công văn đề nghị của Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Ban liên lạc Trường Sơn thành phố Đà Nẵng) ngày 30/01/2016.

          - Căn cứ vào biên bản họp ngày 22/2/2016 của Thường trực TW Hội xem xét đã thống nhất đề nghị của Ban liên lạc Trường Sơn thành phố Đà Nẵng.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Công nhận đồng chí: Thượng tá Bùi Trung Trắc – Ủy viên Ban chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam giữ chức Trưởng Ban liên lạc Trường Sơn thành phố Đà Nẵng.

 

Điều 2. Ban liên lạc Trường Sơn Thành phố Đà Nẵng là thành viên của Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

 

Điều 3. Ban liên lạc Trường Sơn thành phố Đà Nẵng, Ban tổ chức, các Ban của cơ quan Trung ương Hội và Đ/c Bùi Trung Trắc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP-TC.

CHỦ TỊCH

 

Thiếu tướng Võ Sở

 

 

tin tức liên quan