Nghị quyết Đại hội Hội Trường Sơn VN lần thứ II

Ngày đăng: 04:41 10/09/2016 Lượt xem: 1.171

 

           Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN

            ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

   LẦN THỨ HAI (NHIỆM KỲ 2016 – 2021)

 

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam lần thứ  II  (Nhiệm kỳ 2016 – 2021) họp từ ngày 07 đến ngày 08 - 9 -  2016 tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Hội khóa I trình Đại hội,

 

                                                      QUYẾT NGHỊ

 

1. Thông qua Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ I ( 2011 – 2016) và Phương hướng chương trình hoạt động nhiệm kỳ II (2016 -2021).

           2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội khóa I (nhiệm kỳ 2011 – 2016).

           3. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Kiểm tra nhiệm kỳ I (2011 – 2016) và Phương hướng công tác Kiểm tra nhiệm kỳ II (2016 – 2021).

           4. Thông qua Báo cáo tài chính Hội nhiệm kỳ (2011 – 2016).

           5. Thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Hội  khóa I (nhiệm kỳ 2011 -2016) và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ khóa II ( nhiệm kỳ 2016 – 2021).

           6. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Hội khóa II ( Nhiệm kỳ 2016 – 2021) gồm 102 đồng chí; Kết quả bầu Ban Kiểm tra khóa II (Nhiệm kỳ 2016 – 2021) gồm 5 đồng chí.

           7. Đại hội tiếp tục suy tôn Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính tri, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn làm Chủ tịch Hội Danh dự và mời 18 đồng chí làm Ủy viên Danh dự Ban Chấp hành Hội.

           8. Đại hội giao Ban Chấp hành Hội khóa II:

            a) Căn cứ ý kiến thảo luận tại Đại hội và kết luận của Đoàn Chủ tịch chỉnh lý, hoàn thiện các văn kiện để ban hành chính thức;

            b) Chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) trình Bộ Nội vụ phê duyệt để thực hiện.

          c) Cụ thể hóa Chương trình hoạt động toàn khóa thành kế hoạch, chương trình hoạt động từng thời gian và tổ chức thực hiện thắng lợi Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã đề ra.

 

           Đại hội kêu gọi các hội viên tổ chức, các hội thành viên và hội viên trong cả nước phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong nhiệm kỳ I, đoàn kết phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động truyền thống, hoạt động tình nghĩa, tiếp tục làm cho các giá trị lịch sử truyền thống của di sản văn hóa – cách mạng Trương Sơn – Đường Hồ Chí Minh lan tỏa hơn nữa trong xã hội và giúp đỡ các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam dioxin, hội viên Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn ổn định và từng bước nâng cao đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh ở các địa phương, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong giai đoạn mới ./.   

 

                                                                                                                 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

                                                                                             HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN

                                                                                                ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

                                                                                            LẦN THỨ II (NHIỆM KỲ 2016 – 2021)

tin tức liên quan