Quyết định thành lập CLB Gia đình Nữ doanh nhân Trường Sơn

Ngày đăng: 06:46 07/03/2017 Lượt xem: 797

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN

   ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

 

                Số: 10/QĐ-HTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

        Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập CLB gia đình Nữ doanh nhân Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam

 

CHỦ TỊCH

 HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

 

         - Căn cứ quyết định số 1032/QĐ-BNV ngày 13/5/2011 của Bộ Nội Vụ về việc cho phép thành lập Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (viết tắt là Hội Trường Sơn Việt Nam);

         - Căn cứ Điều lệ Hội Trường Sơn Việt Nam đã được Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua ngày 5/9/2016;

         - Căn cứ vào Tờ trình ngày 6/2/2017 của Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (viết tắt là Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn Việt Nam);

         - Ngày 09/2/2017 Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam xem xét tờ trình đã thống nhất thành lập CLB gia đình Nữ doanh nhân Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Cho phép thành lập CLB gia đình Nữ doanh nhân Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn Việt Nam. Đồng chí Trần Thị Chung – Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam – Phó chủ tịch Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn Việt Nam giữ chức Chủ nhiệm CLB (có danh sách kèm theo)

CLB gia đình Nữ doanh nhân là thành viên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn Việt Nam. Hoạt động theo điều lệ Hội và tuân theo pháp luật Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Điều 3. Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn Việt Nam, Ban Tổ chức, Ban công tác nữ, các Ban của cơ quan Hội Trường Sơn Việt Nam và các đồng chí có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi gửi:

- Như điều 3;

- Lưu VP-TC.

CHỦ TỊCH

Thiếu tướng Võ Sở

(Đã ký)

 

 

Đồng chí Trần Thị Chung, Ủy viên BCH Hội TS Việt Nam,

Phó Chủ tịch Hội Nữ CS Trường Sơn được bổ nhiệm làm

Chủ nhiệm CLB Gia đình Nữ doanh nhân Trường Sơn.

 

 

                                                              

 

 

tin tức liên quan