Quy chế tổ chức hoạt động của CLB Gia đình Nữ doanh nhân Trường Sơn

Ngày đăng: 08:24 08/03/2017 Lượt xem: 1.340

HỘI NỮ CSTS VIỆT NAM

CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH – NỮ DOANH NHÂN

TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH – NỮ DOANH NHÂN TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM

 

 Điều 1.  Mục đích, tổ chức và nguyên tắc hoạt động

1. Mục đích hoạt động:

+ Tập hợp các gia đình nữ doanh nhân thành đạt tổ chức sinh hoạt, trao đổi các mô hình sản xuất, kinh doanh, giúp nhau cùng phát triển kinh tế.

+Thường xuyên họp, chia sẻ kinh nghiệm để tạo hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất, kinh doanh

+ Tổ chức các mô hình điểm tại các địa phương tạo công ăn việc làm cho các hội viên nghèo và tạo ra nguồn kinh phí để làm công tác từ thiện.

 2. Tổ chức và nguyên tắc hoạt động:

- Câu lạc bộ Gia đình – Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam là tổ chức tự nguyện, trực thuộc Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam.

- Được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tập trung dân chủ và tôn chỉ mục đích, quy định Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam và Điều lệ của Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam.

- Họp định kỳ 3 tháng 1 lần hoặc họp bất thường khi thấy cần thiết.

- Câu lạc bộ bầu ra Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm.

Điều 2. Hoạt động của Hội viên:

           Câu lạc bộ Gia đình – Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam là các nữ chiến sỹ Trường Sơn và các nữ doanh nhân không phải là chiến sỹ Trường Sơn làm doanh nghiệp, tán thành quy chế hoạt động của Câu lạc bộ, tự nguyên xin gia nhập Câu lạc bộ đều được chấp nhận.

Nhiệm vụ của Hội viên:

- Chấp hành tốt nhiệm vụ của hội viên được ghi trong Điều lệ Hội Truyền thống Trường sơn Việt Nam.

- Chấp hành quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Gia đình – Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam.

- Tham mưu cho Câu lạc bộ tìm ra các mô hình sản xuất điểm đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Tuyên truyền phát triển hội viên mới, xây dựng Câu lạc bộ ngày một phát triển, vững mạnh về mọi mặt.

- Đóng hội phí đầy đủ, mức đóng theo quy định

 Quyền lợi của Hội viên:

-  Được tham gia các sinh hoạt, hoạt động của Câu lạc bộ, được thông tin tình hình hoạt động của Hội nữ chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam và hoạt động của Câu lạc bộ Gia đình – Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam.

-  Được giúp đỡ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

-  Được thăm hỏi:

+ Đối với hội viên: Khi ốm phải đi viện, đại diện Câu lạc bộ đến thăm hỏi, động viên,

+ Đối với người thân (Tứ thân phụ mẫu,chồng) khi qua đời, mức phúng viếng                                     

+ Khi gia đình hội viên gặp rủi ro, hoạn nạn, được quan tâm, giúp đỡ.

Điều 3.  Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ

- Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ do hội viên bầu ra, số lượng 05 người, gồm Chủ nhiệm và 04 Phó Chủ nhiệm.

- Chủ nhiệm: Phụ trách chung các mặt hoạt động của Câu lạc bộ, xây dựng kế hoạch hoạt động từng tháng, quý, năm và chịu trách nhiệm trước Hội nữ chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc về các lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ phù hợp với đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội Truyền thống Trường sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

- Phó chủ nhiệm thường trực: Giúp Chủ nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các mô hình sản xuất điểm, tổ chức hội thảo và nhân rộng mô hình điểm. Thay mặt Chủ nhiệm điều hành hoạt động của Câu Lạc bộ khi được Chủ nhiệm ủy quyền.

 Thực hiện các nhiệm vụ khi được phân công,

- Phó chủ nhiệm: Chỉ đạo trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực câu lạc bộ của các tỉnh theo sự phân công cụ thể của Chủ nhiệm.

 Thực hiện các nhiệm vụ khi được phân công,

Điều 4. Tài chính

1. Nguồn thu:

- Hội viên đóng góp;

- Tiền và vật chất do các cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ;

- Thu từ các mô hình sản xuất điểm;

- Các khoản thu khác (nếu có).

2. Chi phí:

- Chi Hội nghị, Đại hội.

- Chi họp mặt.

- Chi tặng quà cho Hội viên nghèo.

- Chi thăm hỏi hội viên khi ốm đau, tai nạn; phúng viếng cha mẹ, chồng của hội viên và bản thân hội viên khi qua đời.

Quy chế này được  Câu lạc bộ Gia đình – Nữ Doanh nhân Trường Sơn Việt Nam thông qua ngày 04/01/2017, có hiệu lực từ ngày 15/01/2017.

 

     Nơi nhận:

  - Hội viên

  - Hội Nữ CSTS toàn quốc;

  - Lưu VP Câu lạc bộ.

  CHỦ NHIỆM

 

    Trần Thị Chung    

                    

 

 

 

tin tức liên quan