Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn (Dự thảo trình Đại hội)

Ngày đăng: 10:28 14/03/2017 Lượt xem: 550

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐIỀU LỆ

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số:    /QĐ-HTSVN, ngày     tháng   3   năm  2017 của Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam)

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

      Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ đội Trường Sơn đã có một lực lượng hoạt động văn hóa – nghệ thuật hùng hậu. Lực lượng ấy đã góp phần rất ý nghĩa vào thắng lợi để Bộ đội Trường Sơn hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ chi viện chiến lược cho cách mạng miền Nam và 3 nước Đông Dương, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

       Lực lượng hoạt động văn học nghệ thuật của Bộ đội Trường Sơn sau năm 1975 và hôm nay ngày càng phong phú hơn. Họ được đào tạo cơ bản và hoạt động có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Những cựu chiến binh, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và Binh đoàn 12 hôm nay trên cả nước đã và đang hoạt động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật khá đông đảo, nhiều người đã trở thành nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ…Một số đồng chí với nghệ danh nổi tiếng có những đóng góp xuất sắc đã vinh dự được nhận Giải thưởng Nhà nước… Tuy nhiên, họ vẫn chỉ hoạt động và đóng góp với tư cách cá nhân theo lĩnh vực hoạt động của mình.

       Nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục để phát huy truyền thống, lịch sử Trường Sơn là một trong hai nhiệm vụ quan trọng của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trong sự nghiệp phát triển Hội hôm nay. Việc tập hợp lực lượng văn học nghệ thuật trong đội ngũ hội viên Trường Sơn Việt Nam, trong các lực lượng của Binh đoàn 12 đang là một đòi hỏi chính đáng, rất có ý nghĩa. Hội Trường Sơn Việt Nam đang rất cần nhiều những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị trong việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Trường Sơn trong cuộc sống của xã hội hôm nay.

       Vì vậy, việc tập hợp lực lượng hoạt động văn học nghệ thuật trong “ngôi nhà” Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn, không chỉ có ý nghĩa tập hợp lực lượng để định hướng hoạt động mà còn là sự động viên, khích lệ tinh thần và trách nhiệm của các nghệ sĩ Trường Sơn tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trong cuộc sống hôm nay.

     Từ những lý do ấy mà Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn ra đời theo Quyết định của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

 

CHƯƠNG I

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

 

Điều 1. Tên gọi.

Tên của Hội: Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn. Tên viết tắt: Hội VHNT TS.

Tên tiếng Anh: Literature and Arts Association Truong Son

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích.

Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn (viết tắt là Hội VHNT TS) do Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam thành lập; là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các hội viên Trường Sơn Việt Nam và của Binh đoàn 12, hoạt động trên các lĩnh vực: Văn học, nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, báo chí góp phần phát huy hình ảnh và lịch sử truyền thống Trường Sơn; thông qua các hoạt động, các tác phẩm văn học nghệ thuật, tuyên truyền, cổ vũ, động viên hội viên phát huy phẩm chất và truyền thống Trường Sơn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Trường Sơn Việt Nam và sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời đại mới.

Điều 3. Phạm vi hoạt động, tư cách pháp nhân, trụ sở

1-Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn hoạt động tuân thủ pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn. Hội VHNT TS chịu sự quản lý, lãnh đạo trực tiếp của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

2-Hội hoạt động theo địa bàn của hệ thống tổ chức của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

3-Trụ sở đặt tại trụ sở Cơ quan Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

 

                                       CHƯƠNG II

                            NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

Điều 4. Nhiệm vụ của Hội

1-Tổ chức hoạt động theo Điều lệ của Hội và Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

2-Nắm vững các hoạt động nghiệp vụ của các Hội chuyên ngành của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội; nắm vững các chủ trương công tác của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam để thông tin và chỉ đạo hội viên thực hiện.

3-Động viên, khích lệ, tạo thuận lợi trong điều kiện cho phép giúp hội viên sáng tác, giới thiệu các tác phẩm mới.

4-Giúp đỡ và cùng hội viên tìm nguồn tài trợ; giúp đỡ hội viên về thủ tục xuất bản và triển lãm để công bố các tác phẩm hoặc tổ chức triển lãm cá nhân.

5- Tư vấn về công tác văn học nghệ thuật cho Hội Trường Sơn Việt Nam; Động viên, khích lệ hội viên cộng tác, xây dựng và phát triển Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; tuyên truyền hình ảnh, hoạt động của Hội Trường Sơn nơi hội viên sinh sống và công tác.

6-Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền hạn của Hội

1-Tổ chức tốt hoạt động nghiệp vụ để tuyên truyền phù hợp quy định của pháp luật những chủ trương công tác của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn.

2-Quan hệ, hợp tác với cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

3-Đại diện cho hội viên trong các quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Hội theo quy định của pháp luật và của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

4-Có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và các Hội chuyên ngành.

5-Được gây quỹ Hội trên cơ sở từ nguồn hội phí của hội viên; được nhận các nguồn tài trợ, hỗ trợ, ủng hộ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và quy định của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

 

                                   CHƯƠNG III

                                     HỘI VIÊN

 

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện hội viên

1-Hội viên:

Hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Binh đoàn 12 hoạt động trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, tự nguyện xin gia nhập Hội và đạt tiêu chuẩn dưới đây đều được xét kết nạp hội viên của Hội.

Tiêu chuẩn hội viên:

Người đạt một trong những tiêu chuẩn dưới đây:

- Là hội viên của các hội chuyên ngành của Hội Văn học Nghệ thuật của Trung ương và địa phương;

- Là người đã được phong hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân.

- Là người có ít nhất 1 tác phẩm chuyên ngành (thơ, truyện, tranh, nhạc, ảnh, kịch…) được xuất bản hoặc được công bố trên các phương tiện thông tin của địa phương và trung ương, được triển lãm, hoặc được lọt vào vòng Chung khảo trở lên trong các cuộc thi do Hội Trường Sơn Việt Nam tổ chức;

- Là người có 5 năm hoạt động biểu diễn trở lên tại các Câu Lạc bộ, các đoàn nghệ thuật Trường Sơn của Hội Trường Sơn cấp tỉnh, thành phố.

Có sức khỏe, không mắc các tệ nạn xã hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội và có bản lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, đều có thể được xét, kết nạp vào Hội VHNT Trường Sơn.

2- Hội viên Danh dự: Là công dân Việt Nam có uy tín, có đóng góp, giúp đỡ hiệu quả trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn mời làm hội viên Danh dự.

Hội viên Danh dự có quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức trừ quyền đề cử, ứng cử, bầu cử vào Ban Chấp hành Hội.

Điều 7. Nhiệm vụ của hội viên

1-Chấp hành Điều lệ, Quy định của Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và quy định của pháp luật.

2-Đoàn kết, không vụ lợi, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực sáng tác các tác phẩm có tính tư tưởng và nghệ thuật, góp phần hiệu quả vào các hoạt động đặc thù của Hội và Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

3-Đóng hội phí theo quy định của Hội (100.000 đồng/năm).

Điều 8. Quyền của hội viên

1-Hội viên có quyền đề cử, ứng cử, bầu vào Ban Chấp hành Hội, Ban Kiểm tra Hội, được tham dự, đóng góp ý kiến và biểu quyết trong các công việc của Hội.

2-Được trực tiếp tham gia các hoạt động nghiệp vụ của Hội; được tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn; được dự các Hội nghị, hội thảo liên quan do Hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức theo Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

3-Được cấp Thẻ hội viên; được giới thiệu tư cách pháp nhân để liên hệ với tổ chức có liên quan nhằm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của Hội.

4-Được giúp đỡ, tạo điều kiện theo khả năng của Hội trong việc sáng tác, công bố, triển lãm các tác phẩm tới công chúng.

5-Được Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật, của Hội và Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

6-Được làm đơn xin ra khỏi Hội khi xét thấy không đủ điều kiện tiếp tục tham gia Hội.

Điều 9. Thủ tục gia nhập, xin ra, khai trừ hội viên

1-Hội viên muốn xin gia nhập Hội (khi đủ tiêu chuẩn hội viên theo quy định tại khoản 1, Điều 6 của Điều lệ này), hoặc xin ra khỏi Hội phải làm đơn để Ban Chấp hành Hội xem xét, quyết định.

2-Hội viên bị khai trừ khỏi Hội trong các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Hội, Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, không chấp hành các quyết định của Hội hoặc làm mất uy tín Hội.

 

        CHƯƠNG IV

                                                      TỔ CHỨC HỘI

 

Điều 10. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội

1-Hội hoạt động theo tự nguyện, tự quản, không lợi nhuận, minh bạch, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm trước Hội. Hội có thể được Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam hỗ trợ kinh phí. Hội hoạt động trên cơ sở thảo luận dân chủ, lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách và biểu quyết theo đa số.

2-Tổ chức Hội:

a-Đại hội đại biểu;

b-Ban Chấp hành;

c-Ban Kiểm tra;

d-Chi hội cơ sở: Tại Hội Trường Sơn các địa phương hoặc các đơn vị truyền thống trực thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn có thể thành lập Chi hội cơ sở thích hợp khi có yêu cầu và đủ điều kiện về nhân sự và số lượng hội viên.

Điều 11. Đại hội đại biểu toàn quốc

1-Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội. Nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (5 năm) do Ban Chấp hành Hội triệu tập. Thành phần, số lượng đại biểu dự Đại hội do Ban Chấp hành Hội quyết định.

2-Đại hội có nhiệm vụ:

a-Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ và quyết định phương hướng, nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ mới;

b-Thảo luận và quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

c-Thông qua báo cáo thu chi tài chính nhiệm kỳ trước và kế hoạch thu chi tài chính nhiệm kỳ mới;

d-Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội;

đ-Thông qua Nghị quyết, Chương trình hoạt động; thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan khác.

3-Nguyên tắc biểu quyết của Đại hội:

a-Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hình thức do Đại hội quyết định.

b-Việc biểu quyết thông qua các Quyết định của Đại hội phải được trên ½ (một phần hai) tổng số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 12. Ban Chấp hành Hội

1-Ban Chấp hành Hội (gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên) là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật và trước Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

2-Ban Chấp hành Hội 6 tháng họp một lần. Trường hợp cần thiết có thể họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Hội.

3-Ban Chấp hành Hội có nhiệm vụ và quyền hạn:

a-     Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội và Điều lệ Hội.

b- Xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp công tác của Hội.

c- Quyết định triệu tập Đại hội đại biểu nhiệm kỳ của Hội.

d- Chuẩn bị các báo cáo trình Đại hội của Hội.

đ- Thông qua quyết định về thu chi tài chính hàng năm của Hội.

Điều 13. Chủ tịch Hội

1-Chủ tịch Hội do Đại hội bầu, là người đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, trước Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và trước Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn.

2-Chủ tịch Hội có nhiệm vụ và quyền hạn:

a-Triệu tập, chủ trì các các cuộc họp của Ban Chấp hành;

b-Lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện các quyết định, chương trình công tác của Đại hội, của Ban Chấp hành Hội theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật;

c-Ký các Văn bản của Hội, ký phê duyệt các quyết định thành lập Chi hội cơ sở, quyết định kết nạp, khai trừ hội viên.

Điều 14. Phó Chủ tịch Hội

1-Các Phó Chủ tịch Hội do Đại hội bầu. Các Phó Chủ tịch Hội được Chủ tịch Hội phân công phụ trách, điều hành một số lĩnh vực hoạt động theo công tác chuyên môn của Hội.

2-Phó Chủ tịch Thường trực Hội thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của Hội khi Chủ tịch đi vắng và báo cáo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về việc giải quyết, điều hành công việc trong thời gian điều hành.

Điều 15. Ban Kiểm tra

1-Ban Kiểm tra gồm Trưởng ban và các Ủy viên do Đại hội bầu, có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp hành. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn:

a-Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Quyết định của Đại hội, của Ban Chấp hành; Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính Hội.

b-Kiểm tra tư cách hội viên; Kiểm tra việc tham gia các hoạt động của Hội trình Ban Chấp hành xem xét quyết định khen thưởng hoặc phát hiện những vi phạm, báo cáo Ban Chấp hành Hội xem xét, xử lý, giải quyết.

c-Xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật (nếu có).

d-Báo cáo kết quả Kiểm tra trong các cuộc họp thường kỳ của Ban Chấp hành Hội.

2-Hình thức bầu và số lượng Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Khi có biến động về số lượng và chức danh Ban Kiểm tra do Ban Chấp hành Hội quyết định.

 

                                                    CHƯƠNG V

                                                 TÀI CHÍNH HỘI

 

Điều 16. Nguồn thu của Hội

1-Hội phí do hội viên đóng góp theo quy định (mức đóng góp do Đại hội quyết định nhưng không thấp hơn 100.000 đồng/năm/hội viên).

2-Tài trợ, ủng hội của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; tài trợ và ủng hộ của cá nhân, tập thể trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

3-Các nguồn thu không được phân chia cho các hội viên.

 

Điều 17. Các khoản chi của Hội

1-Các hoạt động nghiệp vụ, học tập, nghiên cứu, xuất bản.

2-Tổ chức thông tin, tuyên truyền và chi phí hoạt động văn phòng, hành chính.

3-Các nguồn chi hợp pháp khác.

Điều 18. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính Hội

Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, kế toán theo quy định của pháp luật và quy định của Hội Trường Sơn Việt Nam. Ban Chấp hành Hội thông qua Quy chế tài chính, kế toán của Hội phù hợp với Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

 

                                                  CHƯƠNG VI

                                    KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

 

Điều 19. Khen thưởng

1-Hội viên có tác phẩm xuất sắc, có thành tích hoạt động, phát triển Hội được Ban Chấp hành Hội xét khen thưởng hoặc đề nghị Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam khen thưởng.

2- Thực hiện theo hướng dẫn thi hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Điều 20. Kỷ luật

1-Tổ chức, hội viên của Hội vi phạm những quy định sau đây thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý với các hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, khai trừ khỏi Hội:

a-Vi phạm Điều lệ Hội, Điều lệ Hội Trường Sơn Việt Nam;

b-Làm tổn hại đến uy tín và lợi ích của Hội; trường hợp gây thiệt hại về vật chất, tài chính thì ngoài hình thức bị kỷ luật còn phải bồi thường theo quy định của pháp luật;

c-Hội viên vi phạm kỷ luật, bị khởi tố thì bị khai trừ ngay khỏi danh sách hội viên;

d- Hội viên nếu không tham gia sinh hoạt Hội trong 3 kỳ được triệu tập liên tiếp, không đóng hội phí trong một năm, không có lý do chính đáng thì bị khai trừ khỏi Hội.

2-Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể nội dung, thủ tục và hình thức kỷ luật phù hợp với Điều lệ Hội, Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 21. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội khi được ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số đại biểu chính thức có mặt Đại hội thông qua.

Điều 22. Hiệu lực thi hành

1-Bản Điều lệ này có 7 chương, 22 Điều đã được Đại hội thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn thông qua ngày 22 tháng 3 Năm 2017 và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê chuẩn của Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

2-Căn cứ quy định của pháp luật, của Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Ban Chấp hành Hội hướng dẫn và tổ chức thi hành bản Điều lệ này./.

 

tin tức liên quan