Quy chế làm việc của Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn lần thứ Nhất

Ngày đăng: 10:31 14/03/2017 Lượt xem: 594

                     ĐẠI HỘI HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN

                                                                    Hà Nội, ngày  20  tháng 2 năm 2017

Dự thảo:

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 

-Căn cứ Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam;

-Căn cứ Quyết định số:    /QĐ-HTSVN, ngày    tháng  3  năm 2017 của  Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam về việc thành lập Ban Vận động thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn;

-Căn cứ Quyết định số:     /QĐ – HTSVN ngày   tháng 3  năm 2017 về việc  thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn của Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2017 - 2022 thống nhất Quy chế Làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể sau:

I. Nhiệm vụ Đại hội:

1. Quyết định Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022.

2. Thông qua Điều lệ Hội.

3. Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2017 - 2022.

II. Thời gian Đại hội:

Đại hội tiến hành trong buổi sáng ngày 22 - 3 - 2017.

III. Đại biểu dự Đại hội:

1. Đại biểu dự Đại hội có nhiệm vụ: Thảo luận, biểu quyết và thực hiện đúng Chương trình, Quy chế Làm việc của Đại hội. Thảo luận và biểu quyết số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu.

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện của Đại hội, quyết định về nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra.

3. Đại biểu phát biểu ý kiến cần chuẩn bị kỹ và đăng ký phát biểu thông qua Thư ký Đại hội.

IV. Hình thức biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Các biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

V. Đoàn Chủ tịch:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội do Đại hội bầu ra trong số các đại biểu dự Đại hội.

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội là cơ quan điều hành Đại hội.

3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành công việc Đại hội theo Chương trình, nội dung và Quy chế Đại hội đã được Đại hội thông qua. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

- Điều hành thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; thường xuyên nắm bắt và xử lý kịp thời những phát sinh trong quá trình Đại hội.

- Trình Đại hội Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra để Đại hội thảo luận, quyết nghị.

- Chỉ đạo điều hành các bộ phận làm việc và bộ phận giúp việc Đại hội.

- Điều hành thông qua Nghị quyết Đại hội.

VI. Thư ký Đại hội:

- Thư ký Đại hội do Đại hội bầu ra, có nhiệm vụ ghi biên bản, tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo Nghị quyết Đại hội báo cáo Đoàn Chủ tịch để trình Đại hội quyết định.

- Quản lý tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch.

- Tiếp nhận các phiếu đăng ký và nội dung phát biểu của các đại biểu, các công văn, thư từ các nơi gửi đến trình Đoàn chủ tịch Đại hội.

- Thực hiện và tổng hợp các văn bản của Đại hội để báo cáo cấp trên.

VII. Tổ Kiểm phiếu:

Do Đại hội cử bằng biểu quyết có số lượng 03 đồng chí để thực hiện các nội dung bầu cử theo quy định của Điều lệ Hội.

VIII. Ứng cử, đề cử tại Đại hội:

- Các đại biểu đều có quyền ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội.

IX. Hiệu lực thi hành Quy chế:

Quy chế này được Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn  lần thứ Nhất - Nhiệm kỳ 2017 - 2022 thông qua có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội.

Mọi đại biểu chính thức của Đại hội phải chấp hành triệt để và nghiêm túc Quy chế này.

 

                                          BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

tin tức liên quan