Mẫu đơn xin vào Hội

Ngày đăng: 10:46 03/04/2017 Lượt xem: 3.221

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                         ĐƠN XIN VÀO HỘI TRƯỜNG SƠN

 

                                      Kính gửi:  Hội Truyền thống Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh

                           Tỉnh, Thành phố ………………..………. (Đơn vị Truyền thống…..…………..….)

 

Họ và tên: …………………………………………………………..…… Năm sinh: ………………………………

Nhập ngũ: ……………………………..………….

Cấp bậc: ………………………..……. Chức vụ cao nhất ở Trường Sơn: ………...………………………..

Đơn vị: ………………………..……… Thời gian ở Trường Sơn: …………………………….……………….

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi nghỉ hưu: ……………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng: ………………………………………………………………………………………………………..

Đã tham gia các hội:…………………………………………………………………………………………………..

Thương binh loại: …………………Tỷ lệ thương tật …………%, chất độc da cam …………%

Khen thưởng: …………………………..… Huân chương các loại: ………………………………………….

Kỷ luật: ……………………………………………………………………………………………………………………

Qua nghiên cứu Điều lệ của Hội, tôi tự nguyện xin gia nhập Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh, thành phố; đơn vị truyền thống …………………………………

Tôi xin hứa thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội./.

 

Ý KIẾN CỦA BAN LIÊN LẠC CƠ SỞ

Đã xét kết nạp vào Hội

ngày……tháng …… năm ……

CHỦ TỊCH (TBLL)

……………., ngày……tháng …… năm ……

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

tin tức liên quan