Hướng dẫn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II

Ngày đăng: 10:56 03/04/2017 Lượt xem: 515

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

                Số: 33 /HD-ĐH

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2017

V/v: Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức

        Thành viên Đại hội nhiệm kỳ 2

              Kính gửi: Các tổ chức thành viên thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn

       Đường Hồ Chí Minh Việt Nam

 

Thực hiện Điều lệ và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021; tiếp tục xây dựng Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả; Thường trực Trung ương Hội yêu cầu các tổ chức Thành viên đến nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 2 cần lưu ý thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1) Đại hội lần này là một đợt sinh hoạt chính trị, cần làm cho Hội viên và tổ chức Hội từ cấp huyện, xã, thành viên khác nhận rõ trách nhiệm đóng góp tích cực vào các nội dung, chương trình và đề cử người xứng đáng đi dự Đại hội và vào Ban Chấp hành khóa mới.

2) Chủ động chuẩn bị tốt, có chất lượng các nội dung báo cáo sau:

- Kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, đại biểu triệu tập và công tác đảm bảo, phục vụ.

- Báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả Chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ 1 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2.

- Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; hoặc báo cáo bổ sung, hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hội.

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 1.

- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra nhiệm kỳ 1 và Phương hướng nhiệm kỳ 2.

- Báo cáo công tác tài chính nhiệm kỳ 1.

- Báo cáo đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2.

- Về Chương trình hoạt động, cần đánh giá đúng mức, cần thiết những việc đã làm được; trong đó, quan tâm việc xây dựng tổ chức Hội hiện nay mạnh, yếu thế nào? Quan hệ của Hội với Cấp ủy, Chính quyền, Cơ quan chức năng ở địa phương thế nào? Việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của địa phương. Hoạt động phát huy truyền thống đã làm được gì để thiết thực nâng cao vị thế của Hội. Việc làm tình nghĩa đã phát huy nội lực, vận động tài trợ, kết quả đã làm được như thế nào?  Đặc biệt, về xây dựng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc để thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hội. Cần đánh giá rõ kết quả hoạt động của Ban Chấp hành của một Hội xã hội trong hệ thống tổ chức Hội của Nhà nước hay vẫn còn mang tính chất của một Ban Liên lạc. Trong Ban Chấp hành cần làm rõ việc phát huy vai trò của tập thể, của cá nhân đến đâu? Sự đoàn kết, đồng thuận thế nào?

3) Trong nhiệm kỳ mới cần nghiên cứu kỹ, quán triệt nội dung Đại hội 2 của Trung ương Hội và những nội dung hướng dẫn của Thường vụ về triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hoạt động của Đại hội. Nội dung cần có tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu phấn đấu rõ ràng, đề ra được các chỉ tiêu cụ thể, tránh chung chung.

4) Về nhân sự Ban Chấp hành cần nêu rõ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu. Hết sức cố gắng tập hợp được những đồng chí nhiệt tình, trách nhiệm, vô tư. Tìm, mời những đồng chí có trình độ, có điều kiện hoạt động để giới thiệu vào Ban Chấp hành. Khi dự kiến cơ cấu vào Ban Chấp hành cần có sự bàn bạc, thảo luận tập thể chu đáo, tránh khi đưa ra Đại hội còn có những ý kiến khác nhau. Những đồng chí cán bộ chủ trì lần này không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành khóa mới cần hết sức giúp đỡ, tạo điều kiện cho các đồng chí mới hoạt động.

5) Về Điều lệ, cần báo cáo với địa phương cho vận dụng thực hiện kết luận 102 của Bộ Chính trị, lấy Điều lệ Trung ương Hội làm Điều lệ của Hội địa phương. Nếu được chấp thuận, các Hội cần xây dựng Quy chế hoạt động. Điều lệ hay Quy chế cũng hết sức quan tâm thảo luận kỹ những vấn đề về Tôn chỉ, mục đích, về tổ chức Hội. Việc cần thảo luận để thống nhất, tránh khi quyết định rồi vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

6) Về vấn đề bảo đảm tài chính của Đại hội là rất quan trọng, góp phần quyết định đến thành công của Đại hội. Vì vậy, trong Ban Chấp hành cần thảo luận về chủ trương phát huy nguồn lực, đặc biệt là cần có kế hoạch cụ thể, phân công rõ ràng; bằng uy tín và các mối quan hệ để vận động tài trợ, ủng hộ; đồng thời, tuyên truyền để Đại biểu là Hội viên tích cực đóng góp cho Đại hội.

7) Về Tổ chức Đại hội trang trọng, nghiêm túc, đoàn kết và đúng quy định. Cố gắng mời được các đồng chí lãnh đạo và cơ quan chức năng của địa phương đến dự Đại hội. Những Hội có điều kiện nên tổ chức Đại hội Nội bộ trước (trù bị), thời gian từ 3-4h; Đại hội chính thức khoảng 3h. Những nơi không tổ chức Đại hội trù bị thì Đại hội chính thức khoảng 4h. Việc tổ chức Đại hội vào thời gian nào đều phải báo cáo và được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân và cơ quan chức năng của địa phương. Trước thời gian tổ chức Đại hội một tháng, Thường trực Hội các Tỉnh, Thành phố trực tiếp báo cáo với Thường trực Trung ương Hội về công tác chuẩn bị (Đăng ký với Ban Tổ chức)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UV Thường vụ;

- Lưu TC,VP.

T/M. THƯỜNG TRỰC BAN THƯỜNG VỤ

          CHỦ TỊCH

 

          Thiếu tướng Võ Sở

           (Đã ký)

 

                                                   

tin tức liên quan