Mẫu đơn Xin gia nhập Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 04:49 22/04/2017 Lượt xem: 1.435

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

 

ĐƠN XIN VÀO HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN

 

Kính gửi: Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn

 

Họ và tên: …………………………………………………Bút/Nghệ danh (nếu có) ………………..…..……

Sinh năm: ………….tại (tỉnh/thành phố) …………………………Nhập ngũ ngày:……………..……….

Thời gian ở Trường Sơn: từ ……/19……đến……/19……Đơn vị: ………………………..……….…

Cấp bậc: ………………………..……. Chức vụ cao nhất ở Trường Sơn: ………...………………………..

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi nghỉ hưu: ……………………………………………………………..

Ngày vào Đảng (nếu có):………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ hiện nay:……..…………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………Email:…………………………………………………………………………

Hiện đang sinh hoạt tại Hội TS:……………………………………………………………………………….…

Khen thưởng (huân, huy chương, bằng khen):……….…………………………………………………….

Kỷ luật: ……………………………………………………………………………………………………………………

Chuyên ngành hoạt động VHNT (văn/thơ/âm nhạc/mĩ thuật/biểu diễn):…....................………

Tác phẩm đã xuất bản:……………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………….………………………………………………………

Giải thưởng Văn học nghệ thuật (nếu có):…………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………….….……………..

Đã tham gia các Hội VHNT nào:………………………………………………………………………………..

   Qua nghiên cứu tiêu chuẩn hội viên quy định tại Điều 6, Điều lệ của Hội VHNT Trường Sơn, tôi thấy mình đủ điều kiện để gia nhập làm thành viên của Hội.

   Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị BCH Hội VHNT Trường Sơn xét kết nạp tôi vào Hội.

   Tôi xin hứa thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội.

 

XÁC NHẬN CỦA HỘI TS ĐỊA PHƯƠNG

………….ngày……tháng … năm 20……

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH (Trưởng BLL)

……………., ngày………tháng …… năm 20….…

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

tin tức liên quan