Phụ lục về Tổ chức Hội

Ngày đăng: 09:06 30/11/2019 Lượt xem: 1.301
PHỤ LỤC VỀ TỔ CHỨC HỘI
(Tài liệu phát hành tại Hội nghị BCH lần thứ IV, ngày 29/11/2019)

Phụ lục Tổ chức 2019 (b)
Tt Đơn vị Tỉnh hội vào MTTQ Huyện hội vào
MTTQ
Hội cấp xã vào
MTTQ
Hội viên tham gia
công tác Địa phương
Đã
Làm thẻ hội viên
Tỉnh đã có
Hội,BLL
Nữ
Huyện đã
 có  Hội
Nữ
 
BLL
Nữ
(H)
BLL
Nữ
(xã)
1 T. Hóa 1    20  376 4.340 32.000  BCT    20 366
2. B. Ninh 1      7    90            
3 B. Giang 1      1      150   3.000 Hội    10  
4 TPHCM          318     912        
5 H. Dương 1    11  156    143   3.921 BLL    12  
6 H. Yên 1    10    83        4 2.666* BLL       4   6    
7 V. Phúc            27 2.375 BLL     8  
8 TQuang          2        7    680 BLL      
9 QNinh 1      2          5   BLL      
10 TT Huế          325  1512 BLL      
11 Kh. Hòa      02        95    240 BLL      
12 C. Bằng            20        0        
13 Đ. Nông 1   10        43        0 BLL       4  
14 E 593            12        0        
15 T975            17          
16 XD-ĐÔ            25          
17 Q. Trị         59    147   1.201         8  
18 Hà Nội 1    8      500    Hội      19  
19 H.Giang 0    0       0      68      324        
20 H.Bình 1    5     30      56   1,100 BLL      
21 Nghệ An 1   14   130   1348 26.350 Hội    7      8 63 H
279BLL
22 Sơn La                15        
23 Phú Thọ 1    11 146       68   3.345 BLL       2  
24 T. Bình 1      5   35   1.951 12.500 Hội    8    
25 Đ. Nai            120          
26 B. Định            150          
27 L. Đồng 1      8    65       1.000 BLL       8  
28 Đ. Lắc        2      2        60          
29 Gia Lai        1         237   BLL       11 (11+19)
30 B. Thuận 1      2     12         15     238        
31 F968                  
32 F472                  
33 F471                36        
34 F473                7          
35 F571               40          
35 E 17               50       30 BLL      
36 Bộ TM               75          
38 L. Sơn        7       BLL        1  
39 H. Tĩnh 1      1           15   1.550 BLL      13  
40 Q. Bình        1     23       554   5.100 BLL        8    97
41 Nam Định 1     2     34       142   4.596 Hội   7      2 63Hội+279BLL
42 Phú Yên 1      2       1         56   BLL        6  
43 Yên Bái 1      2     35       115                                889 Hội     1      2     12
44   F470             476          
45   E251               25          
46  E102B                  
47 N. V. Chuyên                  
48 XD- ĐÔ                  
49 N.Ch. Trị                  
50 BT 12                  
51 H Nữ           35(H+BLL      
                         
                     
                     
                     
                     
 
PL TỔ CHỨC 2019
 
Srr Đơn vị Tổng số
 hội viên
Riêng nữ Hội viên kết nạp 2019 Hội viên từ trần Số huyện có Hội Số huyện có BLL Số xã có Hội Số xã có BLL Hội huyện TL 2019 Hội xã TL 2019  
1 Thanh hóa 32.169  7.600    219 560  22 01 393   40  09 09  
2 Băc Ninh   2.746     581       08   122        
3 Bác Giang   3 118       630      20   60  09 01   89   43      
4 Quảng Ninh   1.865     651    232   05 02         07          
5 Yên Bái   1.194     225      76   28 09 02   71     11  
6 Lạng Sơn      474        79      33   02 01 07          
7 Cao Bằng      609       59      59   05   10          
8 Tuyên Quang      635       72      17  05   06          
9 Hà Giang      556       28     21  03 04 02    01  24   01  
10 Sơn La      184       40     51  03   05     11      
11 Hòa Bình    2.681     231     63  26  05 05    62   24      
12 Phú Thọ    3.385     262     76  58  09 02  162   28      
13 Vĩnh Phúc    2.375     211     86   17 04 05    16   84    11  
14 Hà Nội  10.730   2000    110   09 18 08  240   76      
15 Hưng Yên    3.206     635    57  23 10      40 116   06  
16 Hải Dương   5.611    1.287   142  35 12    156   31      
17 Thái Bình 16.316     5.628   300  47 08    150      01    
18 Nam Đinh   6.617    1.667   701  44 09 01  124   54    01 40  
18 Nghệ An 26.850     6.880  259 110 15 05 145 221   30  
20 Hà Tĩnh  9.570    1.905    25   75 06 07   51 165      
21 Quảng Bình  6.330    3.750 120 125   08     97      
22 Quảng Trị  1.861       573   87   05   09    62      
23 Thừa Thiên – Huế  2.187       405   05   03 04 03   126   04    
24 Đà Nẵng     625       207   12  05              
25 Khánh Hòa  1.485       120   95  06 04 02          
26 Phú Yên     316         95   20  04 02 05    02      
27 Bình Thuận     558      59  14 07 02    41 04  02    
28 Bình Định  1.015       210  125  01   05   25      
29 Đồng Nai     569       149    41  07   07          
30 TP Hồ CHí Minh  1.148       315    23 15              
31 Bình Dương     360       159    38  05              
32 Lâm Đồng  1.570        450    50 18 08  01   95      
33 Đăk Lăk     804      212    20 10 08  05  59 59      
34 Gia Lai     872      220    35 04 01  10   19      
35 Đăk Nông     520        52   05    04   21      
36 F470  2.860      458  106 07              
37 F471  3.650      86                
38 F472  2.070      655    50 07              
39 F473  1.200      442   05              
40 F968     217        04    43 05              
41 E17     508      108   02              10
42 E102B     439     01              
43 E593     160                    
44 E251     310     04              12
45 BT12  1.042     430                   21
46 N. Vận Chuyển     117        94                  
47 N XD - ĐÔ  3.000    1.800  200  35              
48 Bộ TM     250         60      9    2              
49 N. Chính trị     615       215                  05
50 Trường 975     288         56     12 01              
51 Hội Nữ CSTS 40.146 40.146                  
52 BLL  K.Sát Th kế      325        28    25 02              
53 Công ty 492      118       98   20                
54 F571                      
 


tin tức liên quan