Người cầm bút nên cẩn trọng - Bùi Thượng Toản

17/06/2016 - 394 lượt xem

NHÂN NGÀY BÁO CHÍ CM VIỆT NAM (21/6) NGƯỜI CẦM BÚT NÊN CẨN TRỌNG Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã ghi lại bao chiến công hiển hách và những sự kiện trọng đại suốt chiề...