Phe Nhân dân

12/12/2016 - 409 lượt xem

Phe Nhân dân Tác giả: Thái Bá Tân Tôi vốn từ bụi đất, Đúng nghĩa đen từ này, Tức “thành phần cơ bản”, Con một bác đi cày. Nhờ thế được du học Khi đất nước chiến tranh. Về nước, người nguyên v...