Trưởng thành từ người lính - Truyện ký của Phan Vĩnh Điển

16/02/2021 - 1265 lượt xem

Thêm một cuốn hồi ức của một sĩ quan Trường Sơn thời kỳ làm kinh tế xây dựng và phát triển đất nước ra mắt bạn đọc...