“LỘ TRÌNH ĐỘ” CỦA CÁN BỘ CÔNG QUYỀN TRONG DỊCH COVID-19 - Phạm Thành Long

08/04/2020 - 473 lượt xem

Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đã bộ lộ trình độ đội ngũ công quyền ở một số địa phương khi mỗi nơi triển khai một kiểu...