- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Phạm Ngọc ánh
1949
Tứ Quân, Yên Sơn
15/05/1971
5,E,16
2
Tô Văn Bách
1948
Yên Nguyên, Chiêm Hóa
23/12/1970
5,A,2
3
Vi Văn Biên
1950
Yên Lập, Chiêm Hóa
21/01/1971
5,G,7
4
Doãn Thanh Bình
1951
An Khang, Yên Sơn
08/02/1973
5,B,25
5
Lâm Văn Cái
1942
Kim Thắng, Yên Sơn
12/05/1966
5,G,14
6
Hoàng Văn Cảnh
1949
Phúc ứng, Sơn Dương
12/08/1972
5,Đ,20
7
Nguyễn Văn Cắc
1948
Tuân Lộ, Sơn Dương
08/03/1973
5,C,15
8
Lê Văn Ché
1951
An Khang, Yên Sơn
06/03/1971
5,E,20
9
Lương Viết Chi
1951
Hợp Thành, Sơn Dương
24/12/1972
5,C,17
10
Nguyễn Thế Chi
1941
Tam Đa, Sơn Dương
11/09/1971
5,K,4
11
Hoàng Văn Chuyên
1946
Mỹ Bằng, Yên Sơn
15/03/1970
5,Đ,21
12
Bùi Văn Dàn
1946
Hợp Hòa, Sơn Dương
09/03/1971
5,E,12
13
Nguyễn Văn Dần
1950
Mạnh Dân, Hàm Yên
21/11/1969
5,B,16
14
Trịnh Văn Dần
1950
ấn Dương, Sơn Dương
19/10/1972
5,B,17
15
Nguyễn Mạnh Duy
1949
Minh Thanh, Sơn Dương
08/10/1971
5,G,20
16
Trần Xuân Đá
1943
Phú Lâm, Yên Sơn
08/02/1971
5,K,5
17
Hoàng Văn Đại
1941
Tân An, Chiêm Hóa
11/01/1968
5,Đ,6
18
Phan Văn Đạo
1949
Kinh Phú, Yên Sơn
27/05/1972
5,B,4
19
Hoàng Văn Đặng
1940
Tuân Lộ, Sơn Dương
10/02/1967
5,C,1
20
Nông Văn Đồng
1942
Sơn Phú, Nà Hang
15/05/1972
5,A,15
21
Hoàng Văn Đối
1947
Nhân Lý, Chiêm Hóa
23/11/1972
5,B,24
22
Nông Văn Đường
1947
Hòa An, Chiêm Hóa
26/12/1971
5,C,23
23
Hoàng Văn Đức
1946
Phúc ứng, Sơn Dương
14/11/1969
5,Đ,7
24
Triệu Xuân Đức
1946
Công Đa, Yên Sơn
10/01/1972
5,Đ,15
25
Hoàng Văn Đức
1946
Tuân Lộ, Sơn Dương
11/03/1972
5,Đ,25