- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
LÊ VIET TOÀN
1648
Ðông Khê, Ðông SÐn
Chưa rõ
4,C,1
2
LÊ QUANG TÓA
1635
Vinh Th…nh, Vinh L¼c
Chưa rõ
4,E,14
3
LÊ ANH TOÁN
1644
Cam Vân, Cam Thúy
Chưa rõ
4,5l,15
4
NGUYEN VAN TOÁN
1642
Hanh Phúc, Tho Xuân
Chưa rõ
4,4E,12
5
NGUYEN VAN TOÁN
1638
Hà Linh, Hà Trung
Chưa rõ
4,Ð,11
6
LÊ VAN TÒNG
165D
Quáng Vinh, Quáng XffÐng
Chưa rõ
4,3E,2
7
LFÐNG VAN TOÁN
1653
M¼u Lâm, Nhff Xuân
Chưa rõ
4,B,3
8
MAI VAN TÔ
1646
Nga Thi¼n, Nga SÐn
Chưa rõ
4,H,16
9
LÊ MINH TÔN
164D
Ngoc Linh, Tinh Gia
Chưa rõ
4,5B,23
10
BÙI VAN TÔN
1642
Thành Tâm, Thach Thành
Chưa rõ
4,5C,4
11
NGUYEN VAN TOI
1646
Vinh Phúc, Vinh L¼c
Chưa rõ
4,G,32
12
VU CAO TéI
1644
Vinh Long, Vinh L¼c
Chưa rõ
4,5K,11
13
TRFÐNG NHO T¼
1645
L¼c Tân, H¼u L¼c
Chưa rõ
4,2E,6
14
VU HÙNG TRÁNG
1644
Hong Phong, TP. Thanh Hóa
Chưa rõ
4,3G,1D
15
LÊ VAN TRÂM
1648
Yên Lac, Yên Ð…nh
Chưa rõ
4,2H,6
16
NGUYEN HUU TRÂN
1634
Quáng Hoà, Quáng XffÐng
Chưa rõ
4,5G,16
17
LÊ VAN TRÂN
1648
Yên Lac, Yên Ð…nh
Chưa rõ
4,2H,8
18
NGUYEN BÁ TRI
1648
Quáng Hóa ,Quáng XffÐng
Chưa rõ
4,G,33
19
MAI VAN TR!
1636
Nga Giáp, Nga SÐn
Chưa rõ
4,2C,1D
20
NGÔ VAN TRIfiU
1653
Ðông Khê, Ðông SÐn
Chưa rõ
4,2l,8
21
PHAM DUY TRINH
1653
Tiên L¼c, H¼u L¼c
Chưa rõ
4,G,37
22
ÐO NHF TRINH
164D
Yên Hái, Yên Ð…nh
Chưa rõ
4,2C,23
23
NGUYEN VAN TRÌNH
164D
Ð…nh Tân, Yên Ð…nh
Chưa rõ
4,3B,12
24
LÝ VAN TRÍ
1654
Hà DffÐng, Hà Trung
Chưa rõ
4,5B,17
25
NGUYEN DUY TRÍ
1645
Hoang Thái, Hoang Hóa
Chưa rõ
4,5Ð,3