- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
MAI DUY THÁI
1651
Nga Ðien, Nga SÐn
Chưa rõ
4,5B,22
2
NGUYEN HONG THÁI
1641
Vinh Ninh, Vinh L¼c
Chưa rõ
4,E,1
3
TRFÐNG HONG THÁI
1638
Hoang Phú, Hoang Hóa
Chưa rõ
4,3B,1D
4
HOÀNG HOA THÁM
1648
Phú L¼c, H¼u L¼c
Chưa rõ
4,C,34
5
CAO VAN THÁM
1643
Ninh Hái, T inh Gia
Chưa rõ
4,2l,5
6
TR!NH HONG THÁP
1646
Thi¼u Minh, Thi¼u Hóa
Chưa rõ
4,2Ð,1D
7
NGUYEN VAN THANG
1646
Cam Long, Cam Thúy
Chưa rõ
4,A,26
8
LÊ VAN THANG
1646
Tây Ho, Tho Xuân
Chưa rõ
4,2K,1
9
ÐÀM ÐUC THANG
1652
Xuân Lam, Tho Xuân
Chưa rõ
4,Ð,1D
10
BÙI NGOC THANG
165D
Trung Ý, Nông Cong
Chưa rõ
4,3C,17
11
LÊ ÐUC THANG
1651
Thi¼u Tâm, Thi¼u Hóa
Chưa rõ
4,3C,12
12
LFÐNG VAN THANG
1646
Nga Bach, Nga SÐn
Chưa rõ
4,2B,6
13
MAI VAN THANG
1652
Nga Giáp, Nga SÐn
Chưa rõ
4,5M,8
14
HÀI VAN THÂM
1644
Van Nho, Bá Thfféc
Chưa rõ
4,2B,18
15
NGUYEN VAN THÂN
1647
Quáng Cát, Quáng XffÐng
Chưa rõ
4,2G,4
16
LÊ TIEN THAM
1647
Tho Thanh, Thffèng Xuân
Chưa rõ
4,G,2
17
VU TRÍ TH¼P
1643
Van Thang, Nông Cong
27/12/1668
4,A,15
18
LÊ ÐANG THEN
1643
Vân Âm, Ngoc L¼c
23/11/1671
4,2H,23
19
PHAM VAN TRÉN
1635
Mý Tân, Ngoc L¼c
14/12/1666
4,H,16
20
LÊ VAN THÊM
165D
Tho L¼c, Tho Xuân
14/12/1666
4,l,26
21
PHAM VAN THE
1648
Ð…nh Thành, Yên Ð…nh
14/12/1666
4,5B,24
22
LÊ TRONG THE
1648
Minh Tho, Nông Cong
14/12/1666
4,2l,3
23
NGUYEN DUY THI
1648
Nga Nhân, Nga SÐn
14/12/1666
4,l,22
24
NGUYEN VAN THANG
1645
Hoang L¼c, Hoang Hóa
14/12/1666
4,5A,11
25
MAI VAN THIEM
1647
Nga Giáp, Nga SÐn
14/12/1666
4,5l,11