- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
NGUYEN VAN TAO
1652
Hoang Khánh, Hoang Hóa
Chưa rõ
4,Ð,13
2
BÙI VAN TANG
1644
Ðien Lff, Bá Thfféc
Chưa rõ
4,3Ð,13
3
PHAM BÁ TÂM
1644
Quáng Chính, Quáng XffÐng
31/12/1672
4,2K,14
4
TR!NH ÐÌNH TÂM
1644
Thi¼u Tân, Thi¼u Hóa
31/12/1672
4,2H,18
5
ÐO MINH TÂM
1651
Xuân Trffèng, Tho Xuân
31/12/1672
4,A,24
6
LÊ MINH TÂM
164D
Vinh Tien, Vinh L¼c
31/12/1672
4,4A,13
7
PHAM MINH TÂM
165D
Cam Yên, Cam Thúy
31/12/1672
4,2A,16
8
LÊ VAN TÂN
1652
Yên Tho, Quáng XffÐng
31/12/1672
4,5Ð,16
9
TR!NH MINH TÂN
1652
Cam Tân, Cam T húy
31/12/1672
4,5L,16
10
TR!NH MINH TÂM
165D
Vinh Phúc, Hau Lac
16/11/1671
4,2C,21
11
HO THANH TÂM
1645
Yên Th…nh, Yên Ð…nh
16/11/1671
4,5G,3
12
MAI VAN TÂM
1651
Nga Thien, Nga Son
16/11/1671
4,B,1D
13
BÙI ÐÌNH TÂN
1651
Ðông Yên, Ðông SÐn
16/11/1671
4,2E,7
14
NGUYEN ÐÌNH TÂN
1648
Thach Cam, Thach Thành
16/11/1671
4,2A,7
15
PHÙNG SY TÂN
165D
Hoang Xuyên, Hoang Hóa
16/11/1671
4,3B,6
16
LÊ VAN TÂN
165D
Vinh Ninh, Vinh L¼c
16/11/1671
4,l,27
17
PHAM VAN TÂN
1647
Nguyên Bình, Tính Gia
16/11/1671
4,3,A,13
18
PHAM VAN TÂN
164D
Hà Tân, Hà Trung
16/11/1671
4,5K,16
19
PHAM ÐANG TÂN
1652
Thieu Khánh, Thieu Hóa
16/11/1671
4,l,37
20
PHAM MINH TAN
1645
Cam Yên, Cam Thúy
16/11/1671
4,2A,2D
21
NGUYEN VAN TAN
1648
Hoang L¼c, Hoang Hóa
16/11/1671
4,C,35
22
NGUYEN VAN TAC
1634
M¼u Lâm, Nhff Tha nh
16/11/1671
4,5Ð,18
23
TRFÐNG NGOC TAN
1648
Thành L¼c, H¼u L¼c
16/11/1671
4,Ð,27
24
HÀ VAN TEN
1646
LffÐng SÐn, Thffèng Xuân
16/11/1671
4,H,33
25
MAI XUÂN TE
1653
Nga Trffèng, Nga SÐn
16/11/1671
4,2K,6