- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
NGUYEN ÐÌNH VIET
164D
Hoang Phú, Hoang Hóa
12/12/1666
4,3E,7
2
TONG XUÂN VIfiN
1646
Trffèng Trung, Nông Cong
12/12/1666
4,2Ð,13
3
TRAN HFNG VIfiT
165D
Quáng Trung, Quáng XffÐng
12/12/1666
4,2H,17
4
VU QUOC VIfiT
165D
Vinh Thu, Nga SÐn
12/12/1666
4,5L,23
5
HOÀNG VAN VIfiT
1653
Hoang Ðao, Hoang Hóa
12/12/1666
4,5G,6
6
LÊ VAN VIfiT
1642
Hoang Thái, Hoang Hóa
12/12/1666
4,B,16
7
NGUYEN ANH VINH
1652
Thi¼u Duy, Thi¼u Hóa
12/12/1666
4,3C,6
8
TRFÐNG CÔNG VINH
1648
Thach Tffeng, Thach Thành
12/12/1666
4,5H,16
9
NGUYEN NGOC VINH
1645
Quáng Khê, Quáng XffÐng
12/12/1666
4,2Ð,26
10
NGÔ THE VINH
1652
Te Lei, Nông Cong
12/12/1666
4,2E,13
11
TRAN TH! VINH
1652
Xuân Thang, Tho Xuân
12/12/1666
4,3B,1
12
NGUYEN THO VINH
1652
Trffèng Giang, Nông Cong
12/12/1666
4,H,4
13
LÊ VAN VINH
165D
Hoang Thang, Hoang Hóa
12/12/1666
4,l,1
14
NGUYEN VAN VINH
1648
Ðinh Hòa, Yên Ð…nh
12/12/1666
4,2C,14
15
VI VIET VINH
1641
Thanh Quân, Nhff Xuân
12/12/1666
4,H,35
16
LÊ ÐÌNH VINH
1645
Ðông Minh, Ðông SÐn
12/12/1666
4,2H,5
17
BÙI VAN VÒI
1641
Yên Bái, Y ên Ð…nh
12/12/1666
4,5A,13
18
HO KHAC VFeNG
1646
Xuân Thi¼n, Tho Xuân
14/12/1672
4,5A,6
19
CAO VAN VFU
1636
Hái Nhân, Tinh Gia
14/12/1672
4,C,7
20
HOÀNG THANH V!
1646
Quáng Khê, Quáng XffÐng
14/12/1672
4,4Ð,14
21
NGUYEN VAN XÊ
165D
Dân Lac, Tri¼u SÐn
14/12/1672
4,Ð,32
22
NGUYEN HUU XOANG
1626
Tân Khang, Nông Cong
14/12/1672
4,H,22
23
TRAN THANH XUÂN
1635
L¼c Tân, H¼u L¼c
14/12/1672
4,2H,4
24
NGUYEN TH! XUÂN
1652
Tho Lâm, Tho Xuân
14/12/1672
4,5K,1D
25
NGUYEN VAN XUÂN
165D
Ngoc Phung, Thffèng Xuân
14/12/1672
4,5A,5