- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
ÐO MINH XFÐNG
Chưa rõ
Nông Cong
Chưa rõ
4,E,34
2
LÊ NGOC XFÐNG
1648
Xuân Vinh, Tho Xuân
Chưa rõ
4,5M,18
3
PHAM NHF Ý
1646
Cao Ngoc, Ngoc L¼c
Chưa rõ
4,5A,8
4
NGUYEN TRONG YÊNG
1643
Phú L¼c, H¼u L¼c
Chưa rõ
4,5Ð,14
5
VU HONG XÂM
1643
Nga Liên, Nga SÐn
Chưa rõ
4,5K,13
6
NGUYEN TH! YEN
1651
Hà SÐn, Hà Trung
Chưa rõ
4,5M,6
7
CAO VAN YEM
1651
Ðien Lff, Bá Thfféc
Chưa rõ
4,C,5