- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
PHAM THÁI SÐN
1628
Nga Hung, Nga Son
Chưa rõ
4,A,6
2
TR!NH THÁI SÐN
1636
Hòa L¼c, H¼u L¼c
Chưa rõ
4,5M,22
3
HOÀNG TRUNG SÐN
165D
Thành Kim, Thach Thành
Chưa rõ
4,4B,21
4
LFU TRFèNG SÐN
1652
So 6D Phan Ðình Phùng, TP. Thanh Hóa
Chưa rõ
4,E,8
5
DFÐNG VAN SÐN
1648
Tho The, Trieu Son
Chưa rõ
4,l,18
6
NGUYEN VAN SÐN
164D
Hà Yên, Hà Trung
Chưa rõ
4,5,A1
7
NGUYEN VAN SÐN
1647
Nga Trung, Nga Son
25/12/1671
4,2K,2D
8
MAI VAN Sé
1654
Hà Hái, Hà Trung
25/12/1671
4,4A,1D
9
LÊ KHAC SUM
1651
Hoàng Giang, Nông Cong
28/11/1672
4,5A,24
10
NGUYEN TRINH SUY
1645
Hoang Anh, Hoang Hóa
28/11/1672
4,B,1
11
PHAM BÁ SFÐNG
1645
Quáng Cát, Quáng XffÐng
28/11/1672
4,5C,26
12
NGUYEN TH! SÚ
1653
Hái Nhân, Tinh Gia
28/11/1672
4,A,6
13
VU VAN SÚU
1647
Minh Khôi, Nông Cong
28/11/1672
4,2H,16
14
TR!NH HUY SÚU
1647
Minh Nghia, Nông Cong
28/11/1672
4,2H,2D
15
BÙI VAN SÚU
1647
Thach Ðông, Thach Thành
28/11/1672
4,3G,2D
16
LFU TRONG SY
1647
Ðông Ninh, Ðông SÐn
28/11/1672
4,5E,6
17
HO XUÂN SY
1648
Nga Thành, Nga SÐn
28/11/1672
4,5Ð,7
18
ÐÀM DUY TÀI
165D
Tho Tien, Tri¼u SÐn
28/11/1672
4,4A,1
19
NGUYEN HUU TÀI
1642
Thi¼u Tâm, Thi¼u Hóa
14/12/1668
4,3B,3
20
TR!NH VAN TÀI
1642
Vinh Hffng, Vinh L¼c
27/11/1666
4,C,3D
21
NGUYEN BÁ TÁC
1641
Ðông Hái , TP. Thanh Hóa
27/11/1666
4,2H,1D
22
ÐÀO XUÂN TÁCH
1647
Dân Lý, Trieu Son
27/11/1666
4,2C,1
23
TR!NH ÐÌNH TÁO
1646
Yên Lac, Yên Đinh
27/11/1666
4,2C,8
24
LÊ TH! TAI
1653
Xuân Minh, Tho Xuân
27/11/1666
4,B,26
25
PHAM VAN TAM
1646
Ð…nh Thành, Yên Ð…nh
27/11/1666
4,2H,14