- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
LÊ THE THANH
165D
Tffèng Van, Nông Cong
Chưa rõ
4,5Ð,23
2
DFÐNG BÁ THANH
1643
Tho The, Tri¼u SÐn
Chưa rõ
4,5E,2
3
NGUYEN HONG THANH
1644
Quáng Van, Quáng XffÐng
Chưa rõ
4,2K,15
4
NGUYEN DUY THANH
1647
Quáng Th…nh, Quáng XffÐng
Chưa rõ
4,B,2
5
HOÀNG SY THANH
1647
Thu¼n L¼c, H¼u L¼c
Chưa rõ
4,2l,23
6
HOÀNG VAN THÀNH
1647
Vinh Lac, Huu Lac
12/11/1666
4,3G,16
7
PHAM VAN THANH
1634
Cam Liên, Cam Thúy
12/11/1666
4,2K,16
8
TRAN VAN THANH
1634
Hoang Xuân, Hoang Hóa
12/11/1666
4,3A,8
9
LÊ VIET THANH
1647
Xuân Phong, Tho Xuân
12/11/1666
4,G,5
10
NGUYEN XUÂN THANH
1643
Quáng Thang, Quáng XffÐng
12/11/1666
4,C,14
11
NGUYEN XUÂN THANH
1643
Thi¼u Vu, Thi¼u Hóa
12/11/1666
4,5H,5
12
LÊ VAN THAO
1651
Hoang SÐn, Hoang Hóa
12/11/1666
4,4E,16
13
NGUYEN CÔNG THÀNH
1646
Xuân Thi¼n, Tho Xuân
11/11/1666
4,5B,5
14
TÔ KHAC THÀNH
1652
Quáng Long, Quáng XffÐng
11/11/1666
4,l,5
15
LÊ SY THÀNH
1652
Thanh Hóa
11/11/1666
42Ð,17
16
NGUYEN TRÍ THÀNH
1648
Ðông Phú, Ðông SÐn
11/11/1666
4,2Ð,27
17
LÊ TFÐNG THÀNH
1646
Hái Vân, Nhff Thanh
11/11/1666
4,4Ð,1D
18
NGÔ VAN THÀNH
1647
Hà Vân, Hà Trung
11/11/1666
4,3A,6
19
TRFÐNG VAN THÀNH
1644
Hoang Phong, Hoang Hóa
11/11/1666
4,2K,17
20
TRAN XUÂN THÀNH
1644
Quang Trung, Thanh Hóa
11/11/1666
4,E,15
21
PHAM ÐUC THÁO
1648
Nga Trung, Nga SÐn
11/12/1668
4,l,16
22
TR!NH MINH THÁO
165D
Vinh Ninh, Vinh L¼c
11/12/1668
4,5B,21
23
LÊ VAN THÁO
1645
Yên Tho, Yên Ð…nh
11/12/1668
4,5M,24
24
LÊ XUÂN THÁI
1647
Xuân Bình, Nhff Xuân
11/12/1668
4,5G,14
25
MAI HONG THÁI
1651
Nga Thach, Nga SÐn
11/12/1668
4,G,3