- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
HO NHF THIfiN
1651
Quáng Hffng, Quáng XffÐng
26/11/1666
4,2G,6
2
PHAM CÔNG THIEU
1646
Quáng Ðác, Quáng XffÐng
26/11/1666
4,4C,5
3
BÙI VAN THIET
1643
Thành Long, Thach Thành
26/11/1666
4,5C,2
4
LÊ VAN THIfiN
164D
Vinh Hffng, Vinh L¼c
26/11/1666
4,5A,26
5
LÊ ÐÌNH THIfiN
1652
Hoang Phú, Hoang Hóa
26/11/1666
4,2Ð,25
6
BÙI KHAC THIfiN
1645
Cam Phú, Cam Thúy
16/12/1668
4,5K,22
7
BÙI VAN THIfiN
165D
Cam Phong, Cam Thúy
16/12/1668
4,4B,1D
8
NGUYEN XUÂN THIfiU
165D
Ba Ðình, Nga SÐn
17/11/1666
4,4A,17
9
BÙI CHÍ THÌN
1642
Ngoc Liên, Ngoc L¼c
17/11/1666
4,2C,17
10
ÐO VIET THÍ
1646
Quáng Thành, TP. Thanh Hóa
17/11/1666
4,H,36
11
LA ÐUC THÍNH
1635
Ðông Thanh, Ðông SÐn
17/11/1666
4,5E,24
12
LÊ HONG THÍCH
1645
Yên Thang, Lang C hánh
17/11/1666
4,5K,2
13
ÐO NGOC THÍCH
1646
Quáng Hep, Quáng XffÐng
13/11/1668
4,5H,15
14
LFU TH! TÍCH
1646
Yên Hùng, Yên Ð…nh
13/11/1668
4,5L,7
15
LÊ VAN TH!NH
1634
Trúc Lâm, Tinh Gia
13/11/1668
4,2C,5
16
NGUYEN ÐUC TH!NH
1646
Hà Hái, Hà Trung
13/11/1668
4,3Ð,8
17
PHAM ÐUC TH!NH
1643
Tho Phú, Tri¼u SÐn
13/11/1668
4,3E,1D
18
мNG NGOC TH!NH
1652
Anh SÐn, Tinh Gia
13/11/1668
4,A,4
19
PHAM VAN TH!NH
1644
Nguyen Bình, Tinh Gia
13/11/1668
4,2E,4
20
VI VAN TH!NH
1641
Hoi Xuân, Quan Hóa
13/11/1668
4,G,34
21
NGUYEN ÐANG THO
1641
Quáng Phúc, Quáng XffÐng
13/11/1668
4,2A,21
22
NGUYEN VAN THOA
1651
Quáng Trach, Quáng XffÐng
13/11/1668
4,E,3D
23
TR!NH XUÂN THOÁI
164D
Yên Ninh, Yên Ð…nh
15/11/1666
4,5B,1D
24
HÀ VAN THOAI
1647
Nga Van, Nga SÐn
15/11/1666
4,5M,2D
25
BÒM VAN THOAN
1646
Hà DffÐng, Hà Trung
15/11/1666
4,5G,12