- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
LÊ DUY THO
1652
Quáng Tho, Quáng XffÐng
Chưa rõ
4,B,6
2
TRAN QUANG THO
1644
Hà Long, Hà Trung
16/11/1668
4,5H,2
3
HOÀNG TRONG THO
1648
Thi¼u Minh, Thi¼u Hóa
16/11/1668
4,4C,11
4
PHAM VAN THO
1646
Hanh Phúc, Tho Xuân
16/11/1668
4,2E,14
5
HOÀNG VAN THO
165D
Hà Linh, Hà SÐn
16/11/1668
4,l,25
6
LÊ ÐÌNH THÔNG
1646
Hái Ninh, Tính Gia
16/11/1668
4,4A,5
7
LÊ XUÂN THÔNG
1634
Bac LffÐng, Tho Xuân
16/11/1668
4,4C,2D
8
VU MINH THÔNG
165D
Hà Vinh, Hà Trung
24/11/1666
4,A,36
9
ÐO VAN THÔNG
165D
Ðông Anh, Ðông SÐn
24/11/1666
4,C,24
10
LÊ VAN THÔNG
1646
Thi¼u DffÐng, Thi¼u Hóa
24/11/1666
4,G,13
11
NGUYEN HUU THONG
1651
Hoang Trach, Hoang Hóa
24/11/1666
4,A,32
12
TRFÐNG CÔNG THONG
1648
Yêm Lâm, Yên Ð…nh
24/11/1666
4,2G,1
13
ÐOÀN VAN THONG
1645
Ðông Nin h, Ðông SÐn
24/11/1666
4,B,14
14
QUÁCH VAN THO
1654
Cam Gia, Cam Thúy
15/12/1674
4,5l,23
15
LÊ CHÍ THe
1643
Ð…nh Tien, Yên Ð…nh
15/12/1674
4,2A,5
16
LÊ CHÍ THÐM
165D
Ðông Hái, TP. Thanh Hóa
15/12/1674
4,5Ð,2D
17
NGUYEN ÐUC THUAN
1652
Hoang Thanh, Hoang Hóa
15/12/1674
4,3C,1D
18
PHAM NGOC THU¼N
1647
Hà Bac, Hà Trung
15/12/1674
4,A,37
19
LÊ SY THU¼N
165D
Công Bình, Nông Cong
15/12/1674
4,2G,1D
20
HOÀNG VAN THU¼N
164D
Minh Dân, Tri¼u SÐn
15/12/1674
4,4Ð,1
21
MAI DUY THU YET
1642
Nga Hái, Nga SÐn
16/11/1666
4,3C,11
22
ÐO THIÊN THÚY
1642
Ð…nh Tân, Yên Ð…nh
16/11/1666
4,G,27
23
LÊ DUY THÚ
1646
Ðông Phú, Ðông SÐn
16/11/1666
4,5C,23
24
BÙI CAU THÚ
1646
Thach Tân, Thach Thành
16/11/1666
4,B,23
25
NGUYEN XUÂN THÚ
165D
Xuân Cao, Thffèng Xuân
16/11/1666
4,5E,12