" Toại niềm mơ " - Thơ Hồ Văn Chi - Đà Nẵng

29/03/2016 - 494 lượt xem

TOẠI NIỀM MƠ (Nhân 41 năm ngày giải phóng tp Đà Nẵng) Hồ Văn Chi Hàn Giang xưa cách trở đôi bờ Than, bụi, nhà chồ... nghẹn tiếng thơ "Hai Chín" - "tháng Ba" bừng khí thế "Bảy Lăm" - "năm ...