Ủng hộ nhắn tin qua tài khoản và tiền mặt

Ngày đăng: 09:44 11/07/2019 Lượt xem: 754
 ỦNG HỘ NHẮN TIN QUA TÀI KHOẢN VÀ TIỀN MẶT  
             
 Chứng từ          Đơn vị, cá nhân ủng hộ TK  Sè ph¸t sinh
Ngày Tháng   Số hiệu  Nợ
             
20 5 T128/5  Thu ủng hộ CT nhắn tin TS ngày 19/5  111           10,398,000
27 5 TNH64  Trương Thị Thu ủng hộ quỹ nghĩa tình TS  112              1,000,000
20 6 TNH 71  Nguyễn Đức Tồn ủng hộ       112              1,000,000
20 6 TNH 71  Trương Thị Thu ủng hộ quỹ nghĩa tình TS       112              1,000,000
20 6 TNH 71  Mai Ưng ủng hộ       112              1,000,000
24 6 T147/6  Đ/c Hoàng Anh Tuấn ủng hộ quỹ NT TS  111                 500,000
24 6 T148/6  Đ/c Hoàng  Kiền ủng hộ quỹ NT TS  111              1,000,000
24 6 T148/6  Đ/c Trần Văn Phúc ủng hộ quỹ NT TS  111                 300,000
24 6 T148/6  Đ/c Đỗ Thị Chinh ủng hộ quỹ NT TS  111                 300,000
30 6 T152/6  Ban LL nữ LX TS - ủng hộ CT nhắn tin  111              1,000,000
30 6 T153/6  Hội TS Binh trạm 12 - ủng hộ CT nhắn tin  111              1,000,000
30 6 GS04/6  Tỉnh Thái Nguyên ủng hộ CT NT TS  311              3,500,000
08 7 T155/7  Hội TS Dịch Vọng Hậu ủng hộ Ct nhắn tin  111                 400,000
08 7 T156/7  Ban LL E1/ 391 ủng hộ CT nhắn tin TS  111              1,000,000
08 7 T160/7  Đ/c Hà Thị Bích - Nam Định ủng hộ CT NT  111              1,000,000
08 7 T160/7  Đ/c Hà Thị Bốn - Nam Định ủng hộ CT NT  111              1,000,000
08 7 T161/7  Ban LL ngành Quân Giới Trường Sơn ủng hộ CT NT  111              2,000,000
09 7 T164/7  Ban LL 241 Phòng không ủng hộ CT NT  111              1,000,000
09 7    Hà Thị Chín  chuyển ủng hộ  112              1,000,000
09 7    Hà Thị Tâm chuyển ủng hộ  112              1,000,000
9 7    Hội TS quận Ba Đình - Hà Nội  111              1,000,000
             
       Cộng                                          31,398,000
              
             
             
               
             
             

tin tức liên quan