Thơ dự thi LBTS - Bác kể chuyện Tôn Ngộ Không của Vương Văn Kiểm

Ngày đăng: 09:04 28/06/2015 Lượt xem: 421

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "

 

 

BÁC KỂ CHUYỆN "TÔN NGỘ KHÔNG" (*)

 

 

 

Con nghe Bác kể chuyện xưa :
“Đức tài - không luyện sẽ thua bạo tàn
Tôn Ngộ Không có phép thần
Lập ra mưu kế, hóa thân ngôi đình
Ngộ Không - không chỉnh tu mình
Sau đình - đuôi hắn, lại sinh cột cờ
Ma vương thấy rõ ý đồ :
Không vào đình nữa… lỡ cơ phép mầu”

Đời con… bão lửa tuyến đầu
Trường Sơn - tình rộng, rừng sâu - ý Người :
Đức tài luyện, hiến dâng đời
Phép thần đánh giặc hết thời ma vương

 

Vương Văn Kiểm

 

----------------------------------------------------------------------
                                                  
(*) Dựa theo bài “Cái đuôi Tôn Ngọ Không” trang 177 trong tập  sach “ Một số lời dậy và mẩu chuyện tấm gương đạo đức của Chủ tich Hồ Chí Minh”, ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương biên soạn, nhà xuất bản chính trị quốc gia ấn hành 2007

 

 

tin tức liên quan