- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ các tỉnh phía Nam
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Văn Nu
1952
Trà Vinh, Trà Bồng, Quảng Ngãi
Chưa rõ
I,Q,6
2
Nguyễn Các
1952
Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Chưa rõ
I,D,3
3
Lương Hoằng
1925
Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Chưa rõ
I,I,2
4
Trương Quang Hồ
1930
Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Chưa rõ
I,I,5
5
Nguyễn Công Khanh
1927
Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Chưa rõ
I,B,5
6
Nguyễn Văn Ký
1927
Đức Phổ, Quảng Ngãi
Chưa rõ
I,C,1
7
Bùi Lầu
1944
Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Chưa rõ
I,P,6
8
Huỳnh Liên
1933
An Tường, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Chưa rõ
I,O,2
9
Trần Văn Mẹo
1916
Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Chưa rõ
I,C,6
10
Phạm Mười
1939
Mộ Đức, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Chưa rõ
I,O,1
11
Võ Thành Năm
1945
Hòa Sơn, Hoà Vang, Quảng Nam
Chưa rõ
I,G,6
12
Nguyễn Thị Nguyên
1927
Phố Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Chưa rõ
I,Q,9
13
Nguyễn Văn RY
1927
Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Chưa rõ
I,C,11
14
Nguyễn Văn Sơ
1927
Quảng Ngãi
Chưa rõ
I,A,3
15
Võ Thành Sơn
1945
Hòa Sơn, Hoà VangQuảng Ngãi
Chưa rõ
I,A,6
16
Nguyễn Ngọc Thái
1931
Bình Thanh, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Chưa rõ
I,E,6
17
Lê Ngọc Thái
1931
Lâm Quý, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Chưa rõ
I,B,8
18
Đỗ Chiến Thắng
1910
Phương Đức, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Chưa rõ
I,H,9
19
Huỳnh Tía
1935
Sơn Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Chưa rõ
I,I,9
20
Nguyễn Tín
1935
Tịnh Hòa, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Chưa rõ
I,H,4
21
Trương Bỉnh Khiêm
1922
Chậu Đốc, Châu Phú, Quảng Ngãi
Chưa rõ
I,E,3
22
Nguyễn Văn Lục
1919
Vĩnh An, Thạch Giám
Chưa rõ
I,E,8
23
Nử
1919
Miền Nam
Chưa rõ
I,M,3
24
Nguyễn Kim Sơn
1927
An Thanh, An Nhơn, Bình Định
Chưa rõ
I,K,9
25
Nguyên Thanh Châu
1942
Phước Tân, Tuy Phước, Bình Định
Chưa rõ
I,K,10