- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ các tỉnh phía Nam
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Huỳnh Văn Tạng
1942
Mỹ Quý Tân, Đức Huệ, Long An
08/01/1970
5,Đ,47
2
Mộ chưa biết tên
1942
08/01/1970
I, R, 9