- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ Lạng Sơn
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Vương Trường Sinh
1946
TưLạng, Lộc Bình
09/06/1969
5,C,35
2
Hà Văn Soãng
1945
Tân Lộc, Cao Lộc
04/11/1967
5,E,25
3
Nguyễn Minh Soạn
1947
Chu Khuất, Lộc Bình
11/05/1970
5,C,45
4
Nguyễn Văn Sơn
1950
Xuân Mai, Văn Quan
30/07/1970
5,A,11
5
Lăng Minh Sỹ
1939
Hồng Thái, Văn Lãng
21/02/1970
5,E,42
6
Hứa Văn Tài
1942
ý Tịch, Chi Lăng
08/01/1971
5,A,45
7
Nông Minh Tân
1942
Xuất Lễ, Cao Lộc
11/05/1973
5,A,41
8
Nông Thế Tầm
1948
Hòa Bình, Chi Lăng
13/02/1968
5,G,23
9
Hoàng Văn Tẩy
1943
Nhượng Bạn, Lộc Bình
21/12/1969
5,Đ,57
10
Đoàn Văn Thành
1950
Hòa Bình, Bình Gia
24/10/1972
5,B,27
11
Hoàng Văn Thanh
1950
Hồng Thái, Bình Giã
18/12/1972
5,A,39
12
Vi Văn Thành
1939
Liên Sơn, Chi Lăng
01/04/1970
5,B,47
13
Hồ Viết Thắng
1950
Vạm Linh, Chi Lăng
17/07/1972
5,B,16
14
Nguyễn Văn Thân
1950
Thạch Đạn, Cao Lộc
06/06/1969
5,E,4
15
Đàm Văn Thẹt
1950
Hồ Sơn, Hữu Lũng
31/12/1970
5,G,17
16
Đàm Khắc Thêm
1947
Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn
05/10/1968
5,E,39
17
Hoàng Văn Thiệu
1949
Lộc Yên, Cao Lộc
24/08/1970
5,K,37
18
Đặng Văn Thìn
1951
Số 1 Bạch Thông, TP Lạng Sơn
31/12/1970
5,E,41
19
Nguyễn Khoa Thịnh
1955
Phố Xoài, Quang Trung, TP Lạ ng Sơn
08/05/1974
5,A,53
20
Vi Văn Tiến
1948
Sàn Viên, Lộc Bình
11/05/1973
5,A,43
21
Hoàng Văn Tiến
1945
Tân Thành, Bắc Sơn
11/01/1968
5,G,56
22
Nguyễn Xuân Tiến
1951
Đông Hòa, Chi Lăng
19/12/1972
5,B,32
23
Trần Văn Tiến
1950
Đồng Bục, Lộc Bình
09/05/1970
5,Đ,21
24
Lâm Văn Thức
1944
Xuân Dương, Lộc Bình
11/04/1970
5,G,4
25
Nguyễn Văn Tình
1953
Đông Kinh, TP Lạng Sơn
13/02/1972
5,Đ,51