Di tích Điểm cuối đường ống xăng dầu Trường Sơn.

11/01/2016 - 317 lượt xem

Điểm cuối đường ống dẫn xăng dầu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ