Cụ bà bán nước thạo 4 ngoại ngữ, 'sứ giả văn hóa' Sài Gòn

17/04/2016 - 382 lượt xem

Cụ bà bán nước thạo 4 ngoại ngữ, 'sứ giả văn hóa' Sài Gòn