- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Văn Viên
1948
Xuân Lộc, Can Lộc
13/02/1973
4,D,18
2
Đặng Văn Viện
1953
Kỳ Tây, Kỳ Anh
28/09/1972
4,3C,8
3
Trần Văn Việt
1950
Thạch Lưu, Thạch Hà
01/02/1973
A,2
4
Lê Văn Việt
1950
Thạch Vịnh, Thạch Hà
17/04/1971
4,H,25
5
Dương Văn Việt
1940
Xuân Hải, Nghi Xuân
26/03/1969
4,3B,11
6
Lê Thị Vịnh
1953
Cẩm Quang, Cẩm Xuyên
12/05/1972
4,K,26
7
Nguyễn Xuân Vinh
1943
Xuân Lam, Nghi Xuân
08/08/1965
4,2C,4
8
Lê Quang Vinh
1946
Đức Hồng, Đức Thọ
14/12/1966
4,E,20
9
Lê Hữu Vịnh
1926
Trường Sơn, Đức Thọ
08/02/1966
4,2E,15
10
Nguyễn Quang Vinh
1947
Thạch Bình, Thạch Hà
21/04/1970
4,3D,15
11
Hồ Sỹ Vĩnh
1944
Hương Thu, Hương Khê
10/02/1970
4,D,28
12
Hà Văn Vịnh
1952
Thạch Lưu. Thạch Hà
16/07/1972
4,C,26
13
Đoàn Minh Voi
1949
Xuân Tr-ờng, Nghi Xuân
01/03/1971
4,C,34
14
Phạm Thị Vượng
1953
Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên
07/11/1972
4,A,25
15
Lê Trung Vường
1950
Thạch Tân, Thạch Hà
27/12/1971
4,G,14
16
Nguyễn Trọng Vượng
1942
Thuận Lộc, Can Lộc
10/10/1968
4,G,18
17
Trần Kim Vững
1943
Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên
15/01/1969
4,L,7
18
Nguyễn Thị xanh
1943
Hương Giang, Hương Khê
01/11/1969
4,E,23
19
Lê Hữu Xin
1948
Thạch Bình, Thạch Hà
26/08/1969
4,3H,10
20
Phạm Xoàn
1953
Đức Tùng, Đức Thọ
08/02/1972
4,3L,21
21
Nguyễn Viết Xoan
1953
Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên
12/06/1972
4,3C,26
22
Lê Thị Xuân
1952
Xuân Giang, Nghi Xuân
23/03/1972
4,L,21
23
Quang Văn Xuân
1947
Đức Ninh, Đức Thọ
30/05/1965
4,B,14
24
Trần Hậu Xuân
1948
Thạch Ngọc, Thạch Hà
03/05/1968
4,2H,11
25
Lê Văn Xuân
1945
Thạch Tiến, Thạch Hà
21/10/1969
4,2H,15