- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Văn Yêm
1940
Xuân Lộc, Can Lộc
14/04/1966
4,3L,7
2
Dương Đức Yến
1946
Hương Long, Hương Khê
18/12/1966
4,M,23
3
Nguyễn gia t-ờng
1945
Văn Sơn, Đô Lương
16/08/1970
4,3M9
4
Lê Tý Tĩnh
1951
Nghi Kiều, Nghi Lộc
13/07/1970
3,M,10
5
Nguyễn cảnh Dần
1951
Giang Sơn, Đô Lương
21/07/1970
3,M,11
6
Trần Văn Kính
1951
Chậu Thôn, Quế Phong
28/03/1970
3,M,12
7
Nguyễn Văn Trung
1951
Hưng Xá, Hưng Nguyên
19/05/1969
3,M.14
8
Nguyễn Bá Tạo
1950
Kỳ Sơn, Tân Kỳ
02/08/1969
3,M.15
9
Trần Văn Tý
1951
Thanh Đông, Thanh Chương
25/06/1969
3,M.13
10
Nguyễn Trung ánh
1938
Diễn Minh, Diễn Châu
24/03/1970
3,M.16
11
Hoàng Văn Nhuận
1950
Xuân Sơn, Đô Lương
30/05/1969
3,M.17
12
Nguyễn Đình Tính
1945
Hưng Long, Hưng Nguyên
19/05/1969
3,M.18
13
Nguyễn Văn Thìn
1949
Nghi Xuân, Nghi Lộc
25/02/1969
3,M.19
14
Đặng Duy Quang
1950
Bắc Sơn , Đô Lương
24/01/1970
3,M.20
15
Lê Doãn Hậu
1949
Thanh Thủy, Thanh Chương
05/03/1970
4.3M.24
16
Mộ chưa biết tên
1949
05/03/1970
4,2G16
17
Mộ chưa biết tên
1949
05/03/1970
4.3L13
18
Mộ chưa biết tên
1949
05/03/1970
4,3M21
19
Mộ chưa biết tên
1949
05/03/1970
4,3M22
20
Mộ chưa biết tên
1949
05/03/1970
4,3M25
21
Mộ chưa biết tên
1949
05/03/1970
4,3M26
22
Mộ chưa biết tên
1949
05/03/1970
4,3B3
23
Mộ chưa biết tên
1949
05/03/1970
4,E11